Kommunikasjon og etikk
KLADD 2017-2018 - PARA1011 - 7.5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
•    Har kunnskap om relevante perspektiver, teorier og modeller i etikk og kommunikasjon.
•    Kan identifisere problemstillinger og konflikter knyttet til etikk og kommunikasjon i utøvelsen av ambulansefaget.
•    Har kunnskap om stress- og krisereaksjoner hos pasienter, pårørende og helsepersonell.
•    Begrunner de valg som tas i utfordrende situasjoner.

Ferdigheter
Kandidaten:
•    Anvender etiske refleksjonsmodeller.
•    Kommuniserer og samhandler med pasienter, pårørende og helsepersonell i utfordrende situasjoner.

Generell kompetanse
Kandidaten:
•    Har utviklet evne til å reflektere over teori og erfaringsbasert kunnskap.

Emnets temaer

Etikk

 • Verdier og verdigrunnlag
 • Menneskesyn, livssyn og faglighet
 • Etiske begreper
 • Etiske refleksjonsmodeller
 • Etiske dilemmaer, med utgangspunkt i medisinsk teknologi og kunnskapsutvikling
 • Etiske dilemmaer ved livets begynnelse og slutt

Kommunikasjon

 • Grunnleggende kommunikasjons- og relasjonsteori
 • Helseprofesjoner og praktisk kommunikasjon
 • Spesielle kommunikasjonsutfordringer; Kognitive endringer,Fysiske endringer,Kultur og språk
 • Stress- og krisereaksjoner
 • Mestring

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet omfatter 3 + 2 dager med fysisk samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide i grupper med obligatoriske gruppeoppgaver.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 2 dager.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august.

Obligatoriske arbeidskrav

1) To gruppeoppgaver som vurderes som godkjent/ikke godkjent.
2) Det er krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.

Læremidler

Obligatorisk pensum
Nordby, H (2014). Samhandling i prehospitalt arbeid. Oslo: Gyldendal akademisk. (230 sider).
Nordby, Halvor (2014): Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid. 101 eksempler. Akademika forlag, Oslo (135 sider)
Hanssen, Ingrid (2005): Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 3-8 (136 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)
Brinchmann, Berit Støre (red) (2005). Etikk i sykepleien. Gyldendal akademisk. Kap 5 (15 sider).
Eide, Hilde og Tom Eide (2007): Kommunikasjon i relasjoner. Oslo, Ad Notam Gyldendal. Kap 14, 15 (43 sider).
Henriksen, Jan-Olav og Arne Johan Vetlesen (2006): Nærhet og distanse: Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Oslo, Gyldendal akademisk. Kap 5, 7 (27 sider).
Eide, Hilde & Eide Tom (2004). Kommunikasjon i praksis. Gyldendal. Kap 8, 9 (30 sider).
Elliott C (2001). «Patients doubtfully capable of informed consent». I: A companion to bioethics (red. H Kuhse, P Singer). Oxford: Blackwell (11 sider).
Nordby H, Nøhr Ø (2009). «Interactive medical emergency communication involving callers in crisis». Journal of Telemedicine and Telecare, 15 (4 sider).

Supplerende
Elektronisk:
Nordby, Halvor (2007): Interactive and face-to-face communication: a perspective from philosophy of mind and language. Artikkel & miniforedrag på www.seminar.net (20 sider).
Nordby, Halvor (2007): ’Førstemann inn’ - møter mellom ambulansepersonell og foreldre som har mistet barn i krybbedød. Forskningsrapport 2007. HiL (32 sider

Erstatter

PARA1001