Anatomi og fysiologi
KLADD 2017-2018 - PARA1013 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten

  • beskriver kroppens oppbygning, og forklarer organer og organsystemenes normale funksjon og samspill for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunforsvaret, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, nyre – og urinveisystemet og reproduksjonssystemet
  • navngir anatomiske navn på strukturer og organer, og beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre
  • beskriver biokjemiske prosesser
  • navngir de ulike næringsstoffene og beskriver deres omsetning og funksjon

Ferdigheter
Kandidaten:
•    Anvender kunnskap om anatomi og fysiologi i utøvelsen av ambulansefaget

Emnets temaer

Anatomi og fysiologi er grunnleggende medisinske fag. Anatomi omhandler kroppens oppbygning og fysiologi beskriver hvordan en levende kropp normalt fungerer. Kunnskap om de normale kroppsfunksjoner er en forutsetning for å kunne forstå utviklingen av sykelige tilstander, og å kunne gi riktig behandling.

Innhold:
•    Celler og vev
•    Nervesystemet og sansene
•    Det endokrine systemet
•    Blodet og sirkulasjonssystemet
•    Immunsystemet
•    Respirasjonssystemet
•    Nyrer og urinveier
•    Fordøyelsessystemet og stoffomsetningen
•    Muskel- og skjelettsystemet
•    Temperaturregulering

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet omfatter to samlinger, hver over 3 dager. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt med obligatoriske oppgaver.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

1) En individuell oppgave som vurderes som godkjent/ikke godkjent.
2) Det er krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samling for å kunne framstille seg til eksamen.

Læremidler

Sand et.al. "Menneskekroppen"

Erstatter

Erstatter PARA1003