Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
KLADD 2017-2018 - PRU1002D - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

  • Forklarer grunnleggende prinsipper for utøvelse av sykepleiehandlinger.

Ferdigheter - studenten:

  • Gjør systematiske observasjoner, gjennomfører grunnleggende sykepleiehandlinger mednøyaktig utførelse, for å ivareta pasientsikkerhet.

Generell kompetanse - studenten:

  • Er bevisst hendene som formidlingskanal
  • Viser respekt overfor de hun /han samarbeider med, og er mottakelig for veiledning.

Emnets temaer

Ferdighetstrening i form av arbeids- og forflytningsteknikk I, hygieniske prinsipper, sengeredning, assistanse ved personlig hygiene / sengebad, spisehjelp og spesiellt munnstell, observasjon og
gjennomføring av puls / blodtrykk / temperatur / respirasjon I, førstehjelp/basal hjerte-lungeredning I, injeksjoner- subcutane og intramuskulære og kateterisering av kvinner.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simulering, Refleksjon i grupper, erfaringslæring, skillstation

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Passeringstest (vurderes av lærer). Alle kandidater gjennomfører passeringstest. Passeringstesten må være bestått før emnet PRU 1002 godkjennes.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Passeringstesten vurderes av lærer. Ved ikke-bestått, vil to lærere vurdere studenten ved kontinuasjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil bli tilrettelagt inntil 2 forsøk ved kontinuasjon for studenten på passeringstesten før oppstart i praksis. Studenter som da ikke har bestått, må utsette veiledet praksis og ta passeringstesten opp igjen neste gang den gjennomføres.

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert deltagelse i praksisrettet undervisning. Dette innebærer aktiv deltagelse som pasient og sykepleier der dette inngår i simuleringen / laboratoriearbeid og passeringstesten. Det er mulig å ta opp igjen maks tre øvelser / ferdigheter på oppsamlingsdag. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få PRU1002 godkjent.

Læremidler

Ang. læremidler: se undervisningsplan for studieenhet 1. Litteraturliste klar innen 1. juli 2016.
Emnerom PRU 1002.
PPS - Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten, en digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via
Fronter

OSKE skjema er tilgjengelig i PRU1002D Fronter rom

Erstatter

PRU 1001

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.