Basiskunnskap i radiografi
KLADD 2017-2018 - RAD1031 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

Forutgående emner

Forventet læringsutbytte

Skoleeksamen

Strålefysikk, strålevern og strålebiologi
• gjør rede for faktorer som påvirker spredt stråling
• gjør rede for ulike beskyttelsestiltak for personell ved ulike prosedyrer
• foretar enklere målinger av pasientdose og spredt stråling vha ionekammer og halvledere
• beskriver sammenheng mellom eksponeringsparametre og pasient- og personelldose
• redegjør for dosefordeling i vev
• redegjør for den inverse kvadratloven
• gjør rede for strålens vekselvirkning med materie
• gjør rede for sammenhengen mellom stråle-kvalitet/ kvantitet og bildedeteksjon
• anvender fysiske prinsipper ved ulike undersøkelser (eksponeringsteknikk)
• forklarer strålehygieniske prinsipper (ALARA)

Radiografi, apparatlære og bildedannelse/bildeanalyse/bildebehandling
• gjør rede for røntgenapparatets oppbygning og funksjon
• gjør rede for oppbygning og virkemåte av bildeplatesystemer (Computed Radiography, CR) og Direct Digital Radiography (DR)
• forklarer røntgenbildets dannelse
• forklarer bildekvalitet i forhold til dose og teknisk/ fysiske aspekter
• bruker bildediagnostisk utstyr på en ansvarlig måte med tanke på å minimalisere stråledose til pasient
• kjenner til bildetekniske utfordringer relatert til ulike aldersgrupper og problemstillinger
• viser kunnskaper i generell radiografi
• velger optimale tekniske innstillinger for skjelett- og thoraxundersøkelser
• beskriver prosedyrer, bildekriterier og pasientivaretakelse tilknyttet generell radiografi

Kvalitetssikring/dokumentasjon
• har kunnskaper om hvordan man dokumenterer og kvalitetssikrer eget arbeid
• beskriver rutiner for dokumentasjon, kontroll og vern av pasientens sikkerhet ved gjennomføring av en radiologisk undersøkelse
• beskriver kvalitetssikring av arbeidet i praksisfeltet, og hvilke rutiner som gjelder for dokumentasjon, kontroll og vern av pasientens sikkerhet

Hjemmeeksamen

Etikk/psykologi/kommunikasjon
• har innsikt i yrkesetiske utfordringer radiografen kan møte ved undersøkelse av pasienter med kronisk og/eller livstruende sykdom
• identifiserer etiske utfordringer knyttet til møtet med pasienter, barn og pårørende
• har innsikt i menneskets psykologiske og sosiale utvikling
• angir sosiale rollers betydning
• har kunnskap om stress, mestring og kriser
• gjenkjenner hovedretningene innen læringspsykologi, motivasjon, sosialpsykologi og helsepsykologi, og kan bruke denne kunnskapen i møte med pasienten
• har innsikt i menneskers grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov

Farmakologi og kontrastmiddellære
• beskriver ulike grupper av legemidler, herunder også kontrastmidler
• beskriver administrasjonsformer, dosering, indikasjoner og kontraindikasjoner, interaksjoner, virkninger og bivirkninger (farmakodynamikk), juridiske aspekter, farmakokinetikk
• behersker medikamenthåndtering

Sykdomslære/patologi
• beskriver utfordringer som pasienten opplever i forhold til sin sykdom
• presenterer en definisjon av somatisk sykdom og helsebegrepet
• angir sykdomsfremkallende faktorer
• forklarer generell patologi (grunnleggende fellestrekk ved sykdom) ved cellepatologi, neoplasi, kroppens forsvarsverk/betennelse, sirkulasjonsforstyrrelser
• gjør rede for aktuelle symptomer, undersøkelsesmetoder, behandling og prognose knyttet til sykdommer i sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, skjelettsystemet og autoimmune sykdommer med høy prevalens i befolkningen

Emnets temaer

Emnet består av flere temaer:

Strålefysikk, strålevern, strålebiologi, radiografi, apparatlære, bildeframstilling, bildebehandling, bildeanalyse, kvalitetssikring og dokumentasjon (inngår i deleksamen 1: skoleeksamen: teller 70 %)
Etikk, psykologi, kommunikasjon, farmakologi og kontrastmiddellære, sykdomslære, (inngår i deleksamen 2: hjemmeeksamen: teller 30 %)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Radiografutdaninngen bruker studentaktive læringsmetoder

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Emnet består av to delvurderinger:

  •  del 1 er en 4 timers skoleeksamen som teller 70% av karakteren
  •  del 2 er en ukes individuell hjemmeeksamen som teller 30 % av karakteren. Det gis inntil 1 time veiledning på oppgaven.

Hver av delene må bestås separat.
Ved ikke bestått på deler av eksamen må kun den del som ikke er bestått tas opp igjen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Del 1 Skriftlig eksamen sensureres av intern og ekstern sensor. Del 2 hjemmeeksamen sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Den delen av eksamen som vurderes til ikke bestått må kontinueres før eksamen vurderes til bestått.
 Del 1: Skriftlig eksamen 4 timer kontinueres i henhold til eksamensplan.
 Del 2: Ny hjemmeeksamen leveres innen fastlagt frist. Det gis ikke veiledning på kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Godkjent kalkulator, "begrepsavklaring"

Obligatoriske arbeidskrav

  Godkjent oppmøte på obligatorisk undervisning i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere spesifiert i fagplan og timeplanene.

Læremidler

 Bachelor i radiografi ved NTNU I Gjøvik har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdatert ressurslister ligger på høgskolens hjemmeside.

Erstatter

RAD1011

Supplerende opplysninger

 Eksamen RAD1031"Basiskunnskap i radiografi" må være bestått for at studenten skal kunne melde seg opp til eksamen RAD2051 "Radiograffaglige emneområder"