Anatomi, fysiologi og mikrobiologi
KLADD 2017-2018 - RAD1051 - 11sp

Forventet læringsutbytte

Anatomi og fysiologi

 - navngir anatomiske navn på strukturer og organer og beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre, samt i forhold til ulike plan (sagitalt, aksialt og coronalt) på røntgenbilder og anatomiske modeller (topografisk)
 - relaterer anatomiske navn på strukturer og organer ved hjelp av palpasjon (topografisk)
 - forklarer kroppens oppbygning og ulike organsystemers normale funksjon (fysiologi) og samspill for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunsystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, nyrene- og urinveissystemet og reproduksjonssystemet
 - gjengir biokjemiske prosesser

Mikrobiologi

 - beskriver de vanligste mikroorganismene, deres forekomst, formering, virkning på kroppen og hvordan deres forekomst kan reduseres/tilintetgjøres
 - forklarer mikrobiologi, smittekjeden, epidemiologi, etiologi og symptomer
 - beskriver sykehusinfeksjoner

Emnets temaer

Anatomi og fysiologi:  

 • Nomenklatur
 • Topografisk anatomi
 • Cellens oppbygging og funksjon
 • Nervesystemet og sansene
 • Det endokrine systemet
 • Skjelettsystemet og musklene
 • Sirkulasjonssystemet
 • Blodet og immunsystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Fordøyelsessystemet
 • Temperaturreguleringen
 • Nyrene- og urinveissystemet
 • Reproduksjonssystemet
 • Biokjemi

Mikrobiologi:  

 • Bakteriologi
 • Virologi
 • Mykologi
 • Protozoer
 • Patogenitet
 • Smitte og smittespredning
 • Normalflora
 • Hygiene og hygieniske prinsipper

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Radiografutdanningen ved NTNU i Gjøvik benytter studentaktive læringsmetoder.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Anatomi og fysiologi: fire timers skriftlig eksamen (teller 90%)
 • Mikrobiologi: én time digital eksamen - multiple choice (teller 10%)
 • Hver av delene må bestås separat. Dersom stryk på én deleksamen, kan kun denne tas opp igjen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor på fire timers skriftlig eksamen, og intern sensor på digital eksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon på skriftlig eksamen og digital eksamen i henhold til eksamensplan.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

"Begrepsavklaring" til skriftlig eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

En individuell test innen et utvalg av gitte arbeidsoppgaver i anatomi og fysiologi. Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til fire timers skriftlig eksamen i anatomi og fysiologi. Nærmere informasjon om testen vil bli gitt ved emnets oppstart.

Obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplan og timeplanen.

Læremidler

En full oversikt over ressurslitteratur finnes på NTNU i Gjøviks sine hjemmesider.

Erstatter

RAD1021

Supplerende opplysninger

Bestått eksamen i RAD1051 Anatomi, fysiologi og mikrobiologi er en forutsetning for at studenten skal kunne gå ut i veiledet praksis.