Intervensjon og ultralyd
KLADD 2017-2018 - RAD2031 - 10sp

Forutsetter bestått

  • RAD1041
  • RAD1051
  • RPR1011
  • Bestått praksis 1 og 2 (RPR2031 og RPR2041)

Anbefalt forkunnskap

Forutgående emner

Forventet læringsutbytte

Anatomi, sykdomslære og medikamenthåndtering:

gjør rede for topografisk anatomi vedrørende arterier og vener i hjerte, hjerne, abdomen og ekstremiteter samt topografisk anatomi vedrørende lever/galleganger, urinveissystemet og organer i abdomen.
gjør rede for aktuelle symptomer, undersøkelsesmetoder, behandling og prognose knyttet til sykdommer i blodet og det endokrine system med høy prevalens i befolkningen
gjør rede for sykdommer relatert til intervensjons- og ultralyd-undersøkelser
gjør rede for ulike komplikasjoner, dokumentasjon og vurderer bruk av kontrastmidler og medikamenter ved intervensjon

Strålevern:

gjør rede for nasjonalt regelverk, ICRPs og andre internasjonale organisasjoners retningslinjer av betydning for strålevern
viser innsikt i hvilke parametere ved intervensjonsundersøkelser som påvirker dosen til pasienten
gjør rede for strålehygieniske prinsipper og tiltak ved intervensjon og kjenner til rutiner for rapportering av avvik
gjør rede for forskjellen mellom dose-areal produkt og huddose

Prosedyrer og pasientivaretakelse:

drøfter vaskulære og non-vaskulære undersøkelser og behandlinger med vekt på pasientforberedelse og etterbehandling
viser kunnskaper i radiografens ansvarsområder innen intervensjon og ultralyd og deltakelse i teamarbeid
har innsikt i hvordan man ivaretar pasientens behov for informasjon og pasientomsorg ved ulike intervensjon og ultralydprosedyrer, med spesiell vekt på forberedelse og etterbehandling
har handlingsberedskap og igangsetter sykepleietiltak ved akutte og livstruende situasjoner (simulering)
behersker steril oppdekning og ivaretar de hygieniske prinsipper og krav ved ulike undersøkelser
forklarer valg av pasientleie med ivaretakelse av ergonomi og optimal bildekvalitet
forklarer forflytningsteknikk med vektlegging på forflytning av pasient ved avsluttet prosedyre
har kunnskaper om immobilisering av pasient

Fysikk og apparatlære:

forklarer ultralydfysikk og frekvensområder
forklarer hvordan lydbølger forplanter seg i materie
forklarer transmisjon og refleksjon av lydbølger
forklarer oppbygning, funksjoner og utstyr ved ulike intervensjonslaboratorier
kjenner til automatsprøyter på intervensjonslab og bruken av slike
beskriver ultralydapparaturens oppbygging og virkemåte
forklarer hvordan organer og organsystemer kan fremstilles ved hjelp av ultralyd
kjenner til intervensjonsprosedyrer på ultralyd
forklarer prinsippene for digital subtraksjonsangiografi (DSA)

Emnets temaer

Anatomi og fysiologi, sykdomslære, strålevern, samhandling, pasientomsorg og sykepleie, fysikk, apparatlære, bildebehandling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Radiografutdanningen benytter studentaktive læringsmetoder. I tillegg til basisgrupper innebærer dette: forelesninger, selvstudie, lab`arbeid, seminar.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, varighet er emnets lengde, se årsplan for radiografi. Studentene skriver en hjemmeeksamen individuelt som baserer seg på minst to vitenskapelige artikler innen selvvalgt tema innen emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres etter seksjonens eksamensplan for de som ikke har bestått/gyldig fravær på ordinær eksamen. Ved kontinuisjon gis studentene anledning til å levere forbedret oppgave til hjemmeeksamen innen fastlagt frist. Det gis ikke veiledning på kontinuasjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Læremidler

 Bachelor i radiografi ved NTNU i Gjøvik har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdatert ressursliste ligger er å finne i fronter.

Erstatter

Deler av RAD2001