Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, digital test i medikamentregning
KLADD 2017-2018 - RPR1011 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Forutgående emner

Forventet læringsutbytte

Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie.

Pasientomsorg, pasientobservasjoner, den problemløsende metode, hygiene, sykepleieprosedyrer:
 •har kjennskap til grunnleggende omsorgsteori ved helseproblemer og sykdom
 •opprettholder og igangsetter nødvendige behandlings- og /eller omsorgstiltak ovenfor pasienter innenfor studentens kompetanseområde, i samarbeid med annet fagpersonale
 •har kunnskap og ferdigheter i relevante sykepleieprosedyrer som ivaretar hele mennesket ved helseproblemer og sykdom
 •har kunnskap og ferdigheter i daglig stell av pasienter og ivaretar hygieniske retningslinjer
 •har kunnskap om sykehusinfeksjoner, med vekt på årsaker og følger for pasient og samfunn.
 •bruker den problemløsende metoden, og samler data om den enkelte pasient i forhold til fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov
 •er bevisst sitt ansvar og har kunnskap om pasientobservasjon ved helseproblemer og ulike sykdommer, samt følger opp forandringer i pasientens sykdomstilstand
 •varetar pasientens behov for omsorg uavhengig av kjønn, aldersgrupper og kultur
 •evaluerer igangsatte omsorgstiltak
 •organiserer og gjennomfører egen arbeidsdag
 •ivaretar basal førstehjelp, og har handlingsberedskap ved enklere akutte situasjoner (simulering)
 •er bevisst i forhold til ergonomi og pasientforflytning

Prosedyrer i skjelett/thoraxradiografi
 •beskriver og anvender grunnleggende prinsipper og prosedyrer for skjelett- og thoraxundersøkelser
 •forklarer anatomiske bildekriterier ved skjelett- og thoraxundersøkelser
 •forklarer spesielle utfordringer ved røntgenundersøkelser av barn
 •gjenkjenner og forklarer forventede funn ved sykdommer og skader knyttet til skjelett- og thoraxundersøkelser
 •lager prosedyrebok for skjelett- og thoraxundersøkelser
 •forklarer radiografens rolle ved ulike situasjoner og undersøkelser som for eksempel ved skjelett- og thoraxundersøkelser, planlagte og akutte undersøkelser
 •kjenner til og anvender gjeldende veileder for praktisk strålevern (”Veileder 5”)
 •utfører skjelett- og thoraxundersøkelser

Multiple choice test i medikamentregning
 •forklarer forholdet mellom de ulike enhetene for masse, volum og tid
 •forklarer hva mol og IE innebærer
 •forklarer begrepene dose, mengde og styrke, og kunne identifisere disse opplysninger i en gitt oppgave.
 •forklarer og anvender begrepene masse-, volum- og massevolum-prosent
 •beherske omregning mellom enheter, og regneoppgaver knyttet til dose, mengde og styrke
 •foretar regneoppgaver hvor kroppsvekt eller kroppsoverflate er gitt som opplysning om pasienten
 •utfører regneoppgaver med dosering av legemidler i flytende form og tabletter, infusjoner og infusjonshastighet
 •forklarer begrepet dråpetall og beherske regneoppgaver med dråper
 •forklarer hva fortynning er og beherske regneoppgaver knyttet til fortynning

Emnets temaer

Praktisk prøve:

 • pasientomsorg
 • pasientobservasjoner
 • den problemløsende metode hygiene
 • sykepleieprosedyrer
 • prosedyrer i skjelettradiografi
 • prosedyrer i thoraxradiografi

Multiple choice test i medikamentregning:

 • måleenheter
 • dose, mengde og styrke
 • infusjoner og fortynning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Radigrafutdanningen ved NTNU Gjøvik benytter studentaktive læringsformer

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie. Halve kullet testes i radiografi og halve kullet i sykepleieprosedyrer. Studentene trekker fagområde når de kommer på skolen eksamensdagen. Studentene får 20 minutter forberedelsestid og gjennomføringen av den praktiske prøven tar ca 30 minutter. Studentene har lov til å benytte egenprodusert prosedyrebok i forberedelsestiden. Denne må være bestått for å gå ut i praksis RPR 2031/2041.
 • Medikamentregning testes digitalt ved multiple choice. Medikamenttest krever 100% riktig svar for å være bestått. Etter ordinær multiple choice og første forsøk vil de med én feil få umiddelbar mulighet til muntlig testing. Kandidater med mer enn én feil, får ikke bestått.

Begge deler må bestås.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon arrangeres etter eksamensplanen ved Seksjon for helseteknologi og samfunn

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Læremidler

Bachelor i radiografi ved NTNU Gjøvik har ikke pensumlitteratur. En oversikt over ressurslitteratur finnes på NTNU Gjøviks hjemmesider.

Erstatter

RPR1001

Supplerende opplysninger

Bestått Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, samt medikamentregningstest er en forutsetning for at studenten skal kunne jobbe med målene i praksis. Ved ikke bestått prøve kan ikke studenten starte i RPR 2031 eller RPR 2041; Veiledet praksis.