Medikamentregning
KLADD 2017-2018 - SPL1004MEDD - 1sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studenten
 - forklarer forholdet mellom de ulike enhetene for masse, volum og tid
 - forklarer hva mol og IE innebærer
 - forklarer begrepene dose, mengde og styrke, og kan identifisere disse opplysninger i en gitt oppgave
 - forklarer og anvender begrepene masse-, volum- og massevolum-prosent
 - forklarer begrepet dråpetall
 - forklarer hva fortynning er

Ferdighet

Studenten
 - behersker omregning mellom enheter, og regneoppgaver knyttet til dose, mengde og styrke
 - behersker regneoppgaver hvor kroppsvekt eller kroppsoverflate er gitt som opplysning om pasienten
 - behersker regneoppgaver med dosering av legemidler i flytende form og som tabletter
 - behersker utregning av infusjonshastighet
 - behersker regneoppgaver med dråper
 - behersker regneoppgaver knyttet til fortynning

Generell kompetanse

Studenten behersker medikamentregning som verktøy for å kunne utøve faglig forsvarlig sykepleie

Emnets temaer

 - måleenheter
 - dose, mengde og styrke
 - infusjoner og fortynning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

 - Digital eksamen, 2 timer i medikamentregning
 - Tas via Fronter
 - Bestått forutsetter feilfri eksamen

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se datoer i eksamensplan. Det tilrettelegges for inntil 2 nye forsøk i inneværende semester. Se supplerende opplysninger.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Supplerende opplysninger

Ved andre kontinuasjon (tredje forsøk): Kandidater med én feil etter digital eksamen vil få tilbud om muntlig høring. Kandidater med mer enn én feil, får ikke bestått.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.