Menneske, helse og samfunn I
KLADD 2017-2018 - SPL1092 - 5sp

Forventet læringsutbytte

 Studenten:

 •  Har forståelse for faget psykologi og kjenne til de sentrale perspektivene i moderne psykologi
 •  Har forståelse for gruppeprosessers betydning i læring og samarbeid
 •  Kjenner til menneskets psykologiske utvikling
 •  Kjenner til teorier om stress, kriser og mestring og knytter disse til konkrete situasjoner
 •  Kjenner til hovedfaktorene i personlighetspsykologien
 •  Forklarer sosiale rollers betydning i samhandling mellom mennesker og betydningen dette har for helse og livskvalitet
 •  Gjør rede for kultur som fortolkningsramme og kultursensitivt helsearbeid
 •  Påviser makt og avmakt som fenomen i både individ- og samfunnsperspektiv
 •  Beskriver velferdsstaten som kontekst for folkehelse og yrkesutøvelse
 •  Anvender samfunnsvitenskapelige begreper på en vitenskapelig måte

Emnets temaer

 •  Kognitive prosesser
 •  Kommunikasjon og samspill
 •  Utviklings- og personlighetspsykologi
 •  Helse og mestring
 •  Velferdsstaten
 •  Kulturelle fortolkningsrammer
 •  Makt og avmakt
 •  Sosiale roller og relasjoner

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Film og nettbaserte ressurser

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 72 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern og intern sensor sensurerer alle besvarelser.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon - se eksamensplan

Læremidler

Film: "Så som i himmelen" Regi: Kay Pollak, 2004

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.