Sykdomslære somatikk
KLADD 2017-2018 - SPL2031 - 10sp

Forutsetter bestått

PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
SPL1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene
SPL1004 MED Medikamentregning
SPL1012 Kinisk sykepleie I
SPL1092 Menneske, helse og samfunn I
VPS1002 Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg

Anbefalt forkunnskap

Enten VPK2002 Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie,
eller VPM2002 Veiledet praksis i medisinsk sykepleien,
eller VPP2002 Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie.

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskap om;

- årsaker, symptomer/tegn, diagnostikk og behandling ved skader og sykdom i organsystemene.
- generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters indikasjoner, virkninger og bivirkninger for å ivareta pasientsikkerheten
- ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling

Emnets temaer

Generell patologi og farmakologi
Hjerte/kar og blodsykdommer
Sykdommer i nervesystemet og i bevegelsesapparatet
Sykdommer i respirasjonsorganene og ØNH sykdommer
Sykdommer i endokrine organer, diabetes mellitus
Sykdommer i fordøyelsessystemet og næringsbehov ved sykdom
Sykdommer i nyrer og urinveier, væske/eletrolytt- og syre/base- forstyrrelser
Traumatologi, skader/forgiftninger og 1. hjelp.
Gynekologi og pediatri

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

Refleksjon og gruppearbeid inkluderer fullskalasimulering med bruk av pasientsimulator.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor sensurerer alle besvarelser
.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon - se eksamensplan

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Begrepsavklaring.

Læremidler

Pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under emne 2031.

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.