Sykdomslære psykiatri
KLADD 2017-2018 - SPL2041 - 5sp

Forutsetter bestått

  • PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  • SPL1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene
  • SPL1012 Sykepleierfaglig grunnlagstenkning
  • SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
  • VPS1002 Veiledet praksis i sykehjem

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

  •  Har kunnskap om patofysiologiske forandringer og typiske sykdomsforandringer i kropp og psyke.
  •  Har kunnskap om de vanligste psykiatriske sykdommers symptomer, diagnostikk og behandling.
  •  Har kunnskap om generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters indikasjoner, virkninger og bivirkninger, for å ivareta pasientsikkerheten
  •  Har kunnskap om ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling.

Generell kompetanse - studenten

  •  Har innsikt i hva sopm forårsaker sykdom, og hvordan sykdom kommer til uttrykk hos mennesker gjennom symptomer og forandringer i vitale tegn.

Emnets temaer

 Angstlidelser

Stemningslidelser

Psykoser, schizofreni

Personlighetsforstyrrelser

Spiseforstyrrelser

Posttraumatisk stresslidelse

Rusmisbruk

Alderspsykiatri

Psykofarmaka

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor sensurerer alle besvarelser.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon - se eksamensplan.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Begrepsavklaring.

Læremidler

Fullstendig pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2.

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.