Helse og samfunn II
KLADD 2017-2018 - SPL3013D - 10sp

Forutsetter bestått

SPL1004D Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene
SPL1004MEDD Medikamentregning
SPL1012D Klinisk sykepleie I
SPL1092D Menneske, helse og samfunn I
VPK2002D-Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie eller VPM2002D- Veiledet praksis i medisinsk sykepleie eller VPP2002D - Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - Studenten:

 • gjør rede for velferdsstaten
 • gjør rede for lovverk og forskrifter som regulerer helsetjenesten
 • kjenner til bakgrunnen for og drøfter norsk helse- og sosialpolitikk
 • gjør rede for faktorer som påvirker kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten
 • gjør rede for betydningen av og hvordan velferdsteknologi og e-helse kan brukes i helsetjenesten for å fremme helse og redusere ulikhet i helse
 • gjør rede for strategier for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid relatert til individ, gruppe og samfunnsnivå

 

Ferdigheter – studenten

 • behersker samarbeid i grupper
 • deltar aktivt i diskusjoner om helsepolitikk knyttet til ulike grupper og mellom nivåer i og utenfor helsetjenesten
 • reflekterer over sammenhenger i kvalitets-  og pasientsikkerhetsarbeid i helsetjenesten
 • drøfter ulike helsefremmende og sykdomsforebyggende strategiers betydning for individ, miljø og samfunn

 

Generell kunnskap – studenten

 • begrunner sine handlinger ovenfor brukere, andre yrkesutøvere og ovenfor potensielle arbeidsgivere ut fra egen profesjon
 • utviser en kritisk-analytisk holdning til helsetjenesten
 • viser engasjement for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten
 • viser forståelse for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i helsetjenesten med særlig vekt på å redusere forskjeller i helse

Emnets temaer

 • Helse og sosialpolitikk
 • Lovverk og forskrifter
 • Velferdsstaten II
 • Kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten
 • Empowerment og brukermedvirkning
 • Velferdsteknologi
 • Universell utforming
 • Helse og mestring II

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappen skal inneholde følgende arbeider hvor alle deler må være vurdert til bestått:

 • Inntil 4 gruppebaserte skriftlige oppgaver
 • 1 individuell skriftlig oppgave

Fra mappen trekkes en av de gruppebaserte skriftlige oppgavene samt den individuelle skriftlige oppgaven for sensur.

Karakter på den individuelle oppgaven teller 60% mens karakteren på den gruppebaserte teller 40%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor sensurerer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon - se eksamensplan

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse på seminarer/samlinger

Erstatter

SPL3013D