Grunnlagsforståelse i veiledning
KLADD 2017-2018 - VIU8281 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskaper

ha grunnlagsforståelse av veiledning
ha kunnskap om nærhetsetisk perspektiv i veiledning
ha innsikt i kroppens språk i veiledning
kunne analysere faglige problemstillinger i veiledning med utgangspunkt i fagets egenart

Ferdigheter

kunne reflektere over egen veilederposisjon
kunne anvende den språksystemiske/narrative tilnærmingen i veiledning
kunne analysere aktuelle teorier/metoder i veiledning

Generell kompetanse

ha selvrefleksjon i møte med den andre i veiledning
ha innsikt i yrkesetiske problemstillinger i veiledning

Emnets temaer

Hermeneutisk grunnlagsforståelse
Nærhetsetikk
Språksystemisk, narrativt perspektiv på veiledning
Kroppsperspektivet i veiledning

Pedagogiske metoder

Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppeveiledning, ulike øvelser og skriving

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen, 1200 -1500 ord

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av 2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

For kandidater som får F må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Veiledningspraksis 30 t
Refleksjonslogg x 2
Muntlig framlegg i gruppe basert på individuell hjemmeeksamen

Læremidler

Alle