Arbeidsmåter i veiledning
KLADD 2017-2018 - VIU8291 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

VIU8281 Grunnlagsforståelse i veiledning, 15 stp.

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten :

Kunnskap
ha kunnskap om ulike tilnærmingsmåter i veiledning
kunne planlegge og gjennomføre veiledning individuelt/i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer
kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med med bakgrunn innenfor veiledning

Ferdigheter

kunne anvende ulike tilnærminger i veiledning
kunne reflektere over egen utøvelse av veiledning
kunne gjennomføre veiledning individuelt /gruppe

Generell kompetanse

kunne evaluere/vurdere veiledning
kunne vurdere ulike etiske perspektiver i veiledning
bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Emnets temaer

Ulike arbeidsmåter i veiledning: Språksystemisk - narrativ tilnærming
Reflekterende prosesser i veiledning
Løsningsfokusert coaching
Etiske, moralske og filosofiske perspektiver i møte med den andre

Pedagogiske metoder

Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppeveiledning, gruppearbeid/øvelser og skriving

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen over én uke. 7000 ord.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

For kandidater som får F må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Refleksjonslogg x 2
Veiledningspraksis 30 t
Muntlig fremføring av hjemmeeksamen

Læremidler

Alle