Introduksjon til palliativ omsorg
KLADD 2017-2018 - VIU8402 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • kanditaten har inngående kunnskap om hospicefilosofiens grunnideer for lindrende omsorg, samt fagområdets historie og plass i samfunnet. Dette innebærer et syn på mennesket der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige aspekter er integrert i en helhet.
 • kandidaten har kunnskap om nasjonal- og internasjonsal utvikling av fagfeltet.
 • kandidaten har kunnskap om rammer for praksis innen palliativ omsorg som; organisering, lover og nasjonale retningslinjer
 • kandidaten har kjennskap til kunnskapsutvikling fra ulike tradisjoner som medfører ulike metoder for kunnskapstilegnelse og fagutvikling
 • har kunnskap om etisk teori og ulike tilnærminger for å løse etiske dilemmaer

Ferdigheter

 • kandidaten kan søke etter og vurdere vitenskapelig fagstoff
 • kandidaten har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i å anvende IKT, inkludert læringsplattformen Fronter

Generell kompetanse

 • ser nødvendighet av tverrfaglig forståelse og tilnærming i palliativ omsorg
 • har en forståelse av læring som en kontinuerlig prosess hvor en må ta ulike ressurser i bruk for å tilegne seg personlig og faglig kompetanse
 • har et bevisst forhold til etiske problemstillinger nær livets grense; behandlingsbegrensning, eutanasidebatten, prioriteringsdebatten, beslutningsprosesser

Emnets temaer

 • Grunnlagstenkning
  • Hospicefilosofien
  • Etiske utfordringer i det palliative feltet; Advance Care Planning, Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling, Eutanasidebatten
  • Internasjonal og nasjonal utvikling av fagfeltet "palliative care"
 •  Kunnskaps- og kompetanseutvikling innen palliativ omsorg
  •  Vitenskapsteori
  •  Ulike kunnskaps- og læringssyn
  •  Kunnskapsbasert praksis
 •  Organisering av palliativ omsorg i helsetjenesten, ressurser og rammeverk
 •  Døden i et kulturhistorisk perspektiv

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid,refleksjon, obligatoriske oppgaver, nettstøttet læring.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave leveres og vurderes etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

 • To individuelle skriftlige oppgaver (800-1200 ord)
 • En gruppeoppgave som presenteres for medstudenter og lærere
 • Studentene leverer litteraturliste på 300 sider selvvalgt litteratur.

Læremidler

Andershed Birgitta, Britt-Marie Ternstedt og Cecilia Håkanson (2013). Palliativ vård. Studentlitteratur.Lund.

Helsedirektoratet (2013) Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling. URL: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/beslutningsprosesser-ved-begrensning-av-livsforlengende-behandling/Sider/default.aspx (lest 19.12.14)

Helsedirektoratet. (2013). Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Helsedirektoratet. URL: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen-/Sider/default.aspx (lest 19.12.2014).

Husebø Stein(2014). Fra hospicebevelgelse til Palliative Care - hva bør navnet være?. I: Omsorg 31(3) s. 5-9.

Kaasa, S. (2007). Palliasjon. Oslo. Gyldendal akademisk.

Rønsen Astrid (2014). Hospice-en behandlings- og omsorgsfilosofi i praksis. I: Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon. 1(3). s. 4-5

Strømskag, K. E. (2012)Og nå skal jeg dø: hospicebevegelsen og palliasjonens historie i Norge. Oslo: Pax.

Studentene leverer litteraturliste på 300 sider selvvalgt litteratur.