Veiledet praksis i kommunal sykepleietjeneste
KLADD 2017-2018 - VPH3012D - 15sp

Forutsetter bestått

 VPK2012D - Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie eller VPM2012D- Veiledet praksis i medisinsk sykepleie eller VPP2012D - Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

 • har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten
 • har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer ansvar og samhandling i helsetjenesten

Ferdigheter  

 • studenten viser handlingsberedskap innen helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten
 • studenten mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis
 • studenten underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i kommunehelsetjenesten
 • studenten leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
 • studenten viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet, egen utøvelse av sykepleie og egen læringsprosess
 • studenten anvender og kopler relevant kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling i praksis
 • mestrer datasamling og rapportering
 • studenten behersker elektronisk dokumentasjon og kommunikasjon av pasientrelatert informasjon mellom ulike tjenestenivåer og områder
 • studenten viser innsikt i hvordan eHelse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet
 • studenten ivaretar helhetlig sykepleie ti lmennesker med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn
 • studenten viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt praksissted

Generell kompetanse

 • studenten tar initiativ til drøfting av faglige og etiske problemstillinger
 • studenten viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
 • studenten viser evne til målrettet, tverrprofesjonelt samarbeid
 • studenten opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i henhold til yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Emnets temaer

 • Sykepleie til pasienter som mottar kommunale helsetjenester
 • Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Undervisning og veiledning
 • Organisering og ledelse av sykepleie
 • Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleie

Pedagogiske metoder

Lab.øvelser
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Simulering
 • Obligatoriske skriftlige arbeidskrav
 •  Framlegg for aktuelle målgrupper i kommunehelsetjenesten

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

 Se egen Vurderingsportefølje VPH3012D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Daglig veileder i praksisfeltet og kontaktlærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med studieprogramansvarlig/praksiskoordinator (Tilrettelegging av individuelt studieforløp for kontinuasjon)

Obligatoriske arbeidskrav

Se egen Vurderingsportefølje VPH3012D.

Læremidler

Litteraturliste i undervisningsplan studieenhet 3

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.