Objekt-orientert programmering
KLADD 2017-2018 - IMT1082 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne forventes det at studenten skal:
Kunnskaper:

 • Lese og forklare mer avansert C++ syntaks.
 • Forklare og bruke objekt-orientert metode/tankegang.
 • Finne frem til en egnet/passende datastrukturer for noe størrre dataprogram.
 • Forklare bruken av et mindre programmeringsbibliotek (verktøykasse).
 • Utvikle et program (som prosjektarbeid) bestående av en eller flere ulike filer.
 • Forståelse for kvalitetsaspekter ved utvikling og vedlikehold av programvare.

Ferdigheter:

 • Beherske og bruke mer avansert C++ syntaks.
 • Løse programmeringsoppgaver med objekt-orientert metode/tankegang.
 • Bruke og beherske et programmeringsbibliotek.
 • Finne frem til, opprette og behandle mer avanserte datastrukturer, primært bestående av lister og arrayer/tabeller.
 • Beherske verktøy for versjonskontroll, kodeanalyse og testing.

Generell kompetanse:

 • Samarbeide med andre personer i et prosjekt.
 • Analysere, planlegge og gjennomføre et noe større arbeide (prosjekt).
 • Forholde seg til og overholde tidsfrister.

Emnets temaer

 • Prinsippene for objekt-orientering
 • Innføring i språkmekanismer i C++, som:
  - Klasser og objekter (repetisjon)
  - Utvidelse av operatorers betydning (overloading)
  - Arving av egenskaper
  - Pekere
  - Dynamisk allokering
  - Lister
  - Virtuelle funksjoner og sen binding
 • Større program (applikasjon) bestående av flere filer
 • Verktøy for versjonskontroll, kodeanalyse og testing

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Vurderes av intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt.

Obligatoriske arbeidskrav

2 av 3 obliger og prosjektoppgave må være godkjent. Klart mangelfullt arbeid, ikke selvstendig eget arbeid eller innleveringsfrist som ikke overholdes regnes som ikke-levert.

De to obligene må være innlevert før man kan bli med i en gruppe og starte på prosjektoppgaven.
Det kreves aktiv deltagelse i prosjektet for å få dette godkjent. Gruppedeltagerne må undertegne på at alle har vært aktive/deltagende i gruppearbeidet.

I tvilstilfeller kan det bli gjennomført muntlig høring med enkeltstudenter for at disse skal få prosjektet godkjent.

Læremidler

Lafore, Robert. (2002). Object-Oriented Programming in C++. Indianapolis, IN: SAMS
Faglærer. Kompendium. Gjøvik: HiG