Informasjonskrigføring
KLADD 2017-2018 - IMT3761 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Forklare hva informasjonskrigføring er
 • Formulere hvordan informasjonskrigføring benyttes i krigføring, terrorisme og kriminalitet
 • Gjøre rede for hvordan næringsliv og offentlig sektor kan beskytte seg mot informasjonskrigføring

Ferdigheter

 • Følge reelle informasjonsoperasjoner
 • Avsløre og gjenkjenne forsøk på psykologisk manipulasjon
 • Velge indikatorer for å påvise at man er utsatt for informasjonskrigføring
 • Planlegge og tilrettelegge for beskyttelse av bedrifter eller organisasjoner mot informasjonskrigføring

Generell kompetanse

 • Anerkjenne samfunnets avhengighet av informasjonssystemer og at denne avhengigheten gjennom psykologisk manipulering, etterretning og målrettet ødeleggelse kan brukes til å utøve makt overfor enkeltpersoner, grupper og nasjonalstater
 • Ta ansvar for beskyttelse av bedrifter eller organisasjoner i tråd med juridiske føringer

Emnets temaer

 • Informasjonskrigføringens terminologi og innhold
 • Cyber space som operasjonsmiljø
 • Våpen som brukes i informasjonskrigføring
 • Introduksjon til psykologien bak manipulering
 • Kunnskapsledelse (knowledge management)
 • Verdivurdering
 • Kunnskapsbaserte cyber-operasjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

The course will be made accessible for both campus and remote students. Every student is free to choose the pedagogic arrangement form that is best fitted for her/his own requirement. The lectures in the course will be given on campus and are open for both categories of students. All the lectures will also be available on Internet through GUC’s learning management system (Fronter).

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor, ekstern sensor benyttes periodisk (hvert fjerde år, neste gang i studieåret 2016/2017)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august

Obligatoriske arbeidskrav

Rapporter

Læremidler

Bøker:

 •  Global Information Warfare: How Businesses, Governments, and Others Achieve Objectives and Attain Competitive Advantages, Andy Jones / Gerald L. Kovacich / Perry G. Luzwick, Auerbach Pub, utgave 1 (ISBN: 0849311144)
 •  Påvirkning. Teori og praksis., Robert B. Cialdini, utgave 2003 (ISBN: 82-7935-107-8)

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 30 studenter.

Ingen opptak av forelesninger, frammøte anbefales.