Bærekraftige Strategier
KLADD 2017-2018 - SMF3041 - 10sp

Forutsetter bestått

 • SMF2062 Markedsføring
 • SMF1261 Merkevarebygging

Anbefalt forkunnskap

 • SMF2141 Foretaksstrategi
 • TEK2031 Teknologiledelse eller SMF3011 Endringsledelse
 • SMF1042 Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne:

Kunnskap:

 • Ha bred kunnskap om hvordan strategiske prosesser skjer i organisasjoner
 • Kjenne til moderne forskning innen feltet strategi med spesiell vekt på det ressursbaserte paradigmet.
 • Kunne oppdatere sin kunnskap ved å forstå strategiske sider ved casebeskrivelser

Ferdigheter:

 • Kunne anvende og treffe begrunnede valg med bakgrunn i en teoretisk forståelse av fagfeltet strategi
 • Kunne reflektere over egne valg innen strategi feltet
 • Kunne beherske relevante verktøy og uttrykksformer innen strategifeltet

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i problemsstillinger knyttet til konkurranseomgivelser, konkurranseforutsetninger og -evner
 • Kjenne til nytenkning og innovasjoner innen strategifeltet.

Emnets temaer

 • Strategiske visjoner og mål
 • Strategiske prosesser
 • Bærekraftige perspektiver på forretningsstrategi
 • Eksterne konkurranseomgivelser
 • Interne konkurranseforutsetninger og -evner
 • Strategiske valg
 • Strategisk endring og iverksetting
 • Strategisk paradigmer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet legger opp til å fungere støttende til Bacheloroppgaven der det passer. Det vil være begrenset med forelesninger.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Emnet avsluttes med eksamen rundt påske. Se eksamensplan.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor hvert 4. år, neste gang våren 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Lærebok

Obligatoriske arbeidskrav

To innleverte arbeider må være godkjent for å gå opp til eksamen

Læremidler

Gaining and Sustaining Competitve Advantage, (2007) Barney, J.B., Prentice Hall, ISBN-10: 0131470949

Støttelitteratur
Strategy Safari, (2008) Minzberg, Ahlstrand, and Lampel,Financial Times/ Prentice Hall; 2 edition
Artikler vil bli oppgitt ved semester start, når bacheloroppgavene er kjent.

Supplerende opplysninger

Fagmiljøet foretar en årlig interessekartlegging rundt profilene i høstsemesteret for å avgjøre om etterspørselen er stor nok til at begge profilemnene kan avvikles.