Årsstudium i webdesign -

Innledning

Siden World Wide Web ble offentlig tilgjengelig på starten av 1990-tallet har weben utviklet seg til å bli den viktigste medieplattformen i vår tid. Aviser, radio, tv, film og musikk har blitt inkorporert i weben sammen med nye formater som digitale tjenester, sosiale media og dataspill. Dermed har også webutvikling vokst frem som en stadig viktigere yrkesrolle.

Årsstudiet i webdesign gir grunnlag for grunnleggende forståelse av medieeuttrykk på nett. Programmet er spesielt rettet mot kandidater som ønsker å utforme medieløsninger på web og i mobile og sosiale distribusjonskanaler.

Studieprogrammet består av en kombinasjon av praktiske og teoretiske fag. Dette gir studentene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter knyttet til webdesign. Årsstudiet passer som et tillegg til andre utdanninger, eller det kan gi mulighet for å søke seg videre til relaterte bachelorutdanninger. I løpet av årsstudiet vil studentene få en kombinasjon av teoretisk forståelse og praktiske ferdigheter om hvordan sosiale medier og web fungerer og kan brukes som distribusjonskanaler for nye typer medieinnhold.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid på ett år. Omfanget er 60 stp.

Nivå i kvalifikasjonsrammeverk: Syklus 1.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Uteksaminerte kandidater skal ha grunnleggende kunnskap om webteknologi og utforming av webløsninger. Dette inkluderer både basiskunnskap om hvordan weben fungerer og en oversikt over de teknologiske standardene man bruker for å bygge webløsninger. De skal kjenne til prosesser for utvikling mot ulike plattformer, som mobiltelefoner og andre håndholdte enheter. Kandidaten skal også ha kunnskap om hva som kjennetegner world wide web som distribusjons- og interaksjonsplattform, dens historie og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Etter gjennomført studium skal kandidatene kunne utvikle en enkel webløsning fra idé til ferdig implementert applikasjon. Kandidatene skal kunne jobbe metodisk med kreativ idéskaping, teamarbeid og koding. De skal gjøre begrunnede valg i arbeidsprosessen, samt reflektere over eget arbeid og videreutvikle dette under veiledning. Kandidatene skal kunne finne og henvise til informasjon og fagstoff og benytte dette i ulike prosjekter og oppgaver. Kandidatene skal kunne beherske verktøy, teknikker og metoder som er relevante for webutviklingsprosjekter.

Generell kompetanse

Etter et årsstudie i webdesign skal studentene ha innsikt i aktuelle problemstillinger rundt publisering og sosial interaksjon på web. De skal ha erfart og deltatt i prosesser med planlegging og gjennomføring av enkle webprosjekter, alene og som deltaker i en gruppe. De skal på et grunnleggende nivå kunne formidle relevant fagstoff både skriftlig og muntlig. De skal være i stand til å utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor webdesign.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til at studentene kan ta noen deler av studiet i utlandet.

Emnene undervises hovedsaklig på norsk, men enkelte emner kan bli undervist på engelsk.

Videre studier

Studenter som fullfører årsstudiet kan søke om intern overgang til Bachelor i webutvikling, 2. studieår. Det vil også være mulig å søke seg inn på Bachelor i interaksjonsdesign, 2. studieår.

Entreprenørskap, innovasjon og nyskaping

Noen av emnene vil være preget av en nyskapings- og entreprenørskapsdimensjon i lys av programmets faglige profil.

Krav om skikkethet

Det vil ikke være krav om en skikkethetsvurdering før studentene blir tatt opp ved utdanningen.

Målgruppe

Alle studenter som har generell studiekompetanse og som ønsker en grunnleggende innføring i webdesign som er innrettet mot utvikling av innhold på nett.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Praksisstudier

Utdanningen er preget av praktiske prosjekter som studentene må bestå for å fullføre.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet består av 60 studiepoeng obligatoriske emner. Av disse representerer webkoding, webprogrammering og webprosjekter 30 studiepoeng. Medievitenskap og Ergonomi i digitale medier fyller 20 studiepoeng, mens mobile medier representeres med 10 studiepoeng.

IMT1292 Webkoding IMT2072 Ergonomi i digitale medier IMT1282 Medievitenskap
IMT1441 Programmering for web I IMT1012 Webprosjekt I IMT2009 Mobile medier og sosial interaksjon

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at studentene disponerer sin egen bærbar datamaskin.

Læringsformer

Studiets pedagogiske metoder består i stor grad av praktiske tilnærminger som prosjektarbeid og veiledning, men på mange emner vil der også være tradisjonelle forelesninger. Andre aktuelle arbeidsformer kan være praktiske øvinger, teoretiske øvingsoppgaver, laboratoriearbeid og skriving av essay. Studentene vil også delta i større tverrfaglige prosjekter i enkelte emner. Studiet benytter både  individuelt arbeid og gruppearbeid som arbeidsformer.

Vurderingsformer

I studiet blir det benyttet ulike vurderingsformer. Vurderingsformen er tilpasset emnenes egenart og omfang.

Emnetabeller