Bachelor i ingeniørfag - elektro (studieretning elkraft), nettbasert - BIELKR-F

Innledning

Undersøkelser foretatt av NITO (www.nito.no), NAV (www.nav.no) og Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no) viser et stort behov for elektroingeniører i årene som kommer.  Elkraftingeniører er en av kategoriene som det er stor etterspørsel etter for øyeblikket.

For at vårt moderne samfunn skal kunne fungere er vi avhengig av elektrisk kraft. I Norge importerer og eksporterer vi store mengder elektrisk kraft (kilde: www.statnett.no). Vi produserer store mengder elektrisk kraft fra regulerte vassdrag og fossefall. For at dette skal fungere er vi avhengige av elkraftingeniørene. En annen faktor som vil bidra til økt etterspørsel etter elkraftingeniører, er at en stor andel av dagens ingeniører vil gå av med pensjon i løpet av de nærmeste årene.

Hovedvekten i studiet går på å gi kunnskaper om og ferdigheter knyttet til infrastruktur for produksjon, transport og fordeling av elektrisk energi. Studiet er et samarbeid med Høgskolen i Østfold (HiØ) og Karlstads Universitet (KaU).

Studiets varighet, omfang og nivå

Normert studietid er 4 år.

Studiet er et deltidsstudium som innebærer en studieprogresjon på 75 % av tilsvarende heltidsstudium.

Studiet gir totalt 180 studiepoeng, og fører til graden ”Bachelor i Ingeniørfag, Elektro – Elkraft”.

Utdanningen følger Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning.

Forventet læringsutbytte

Elektroingeniørutdanningen ved NTNU i Gjøvik gir følgende læringsutbytte definert i Forskrift til rammeplan for ingeniørutdanning og NKR (Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk):

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning innen elektrofaget.
 • Kandidaten har kunnskap om elektriske og magnetiske felt, bred kunnskap om elektriske komponenter, kretser og systemer.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen matematikk, naturvitenskap - herunder elektromagnetisme - og relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i elektrofaglig problemløsning.
 • Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie og utvikling med vekt på elektroteknologi, ingeniørens rolle i samfunnet og konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagområde, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor elektrofaget.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

 Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor elektrofaget og begrunne sine valg.
 • Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse, kan arbeide i relevante laboratorier og behersker målemetoder, feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare, som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling, kvalitetssikring og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle elektrofaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre elektroteknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse egen faglig utøvelse til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Internasjonalisering

Det legges til rette for at studenter kan gjennomføre 7. semester, dvs høsten i fjerde årstrinn, ved en av avdelingens samarbeidsinstitusjoner.

For tiden er dette:

Elektrofaggruppen har gjennom årene hatt flere studenter som har tatt sin Bacheloroppgave ved det internasjonale forskningssenteret CERN, ved Geneve i Sveits.
NTNU i Gjøvik har også avtaler med en rekke andre universitet og høgskoler i utlandet som også kan være aktuelle for et opphold som del av din utdannelse. Ta kontakt med Internasjonalt kontor for mer informasjon.

Utveksling til andre utenlandske studiesteder er også mulig.

Internasjonalisering for de som ikke reiser til utlandet består i at noen emner benytter lærebøker på engelsk, flere av foreleserne på elektro har en annen kulturell bakgrunn, undervisningssamarbeid med Sverige (Karlstads Universitet) og det benyttes gjesteforelesere som jobber i store internasjonale bedrifter.

Videre studier

Fullført studium kvalifiserer til å søke opptak til videre studier (master) ved for eksempel NTNU eller tilsvarende utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.
Fullført studium kvalifiserer også for opptak på Master in Sustainable Manufacturing ved NTNU i Gjøvik.

Målgruppe

Studiet retter seg mot søkere som ønsker en ingeniørutdanning med interessante og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor elkraftområdet. Samspillet mellom teori og praksis, selvstendig jobbing og teamarbeid stiller krav til selvstendighet og evne til å planlegge sin egen læringssituasjon. Studiet vil dermed egne seg best for personer som enten innehar slike egenskaper, eller ønsker bevisst å utvikle disse sidene ved seg selv.

Konkrete målgrupper kan være personer med yrkeserfaring (realkompetanse), eldre utdanninger, personer med bakgrunn fra teknisk fagskole og/eller mesterbrev eller personer i jobb som arbeidsgiver ønsker skal utdanne seg til ingeniør med elkraftkompetanse, men samtidig ikke kan være fullt borte fra jobben i flere år.

Studiebelastningen er beregnet til å være 75 % av fulltid. Studentene bør få tilrettelagt deler av sin arbeidstid fra arbeidsgiver for å studere, og i tillegg må man legge inn en egeninnsats på fritiden.

Opptakskrav og rangering

I henhold til generelle opptakskrav for ingeniørutdanning kan følgende tas opp:

 • Søkere med generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1
 • Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag må dokumentere tilsvarende kunnskaper i matematikk og fysikk
 • Søkere med 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998–1999 og tidligere studieordninger, fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her
 • Søkere som har bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle opptakskravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her
 • Søkere som har generell studiekompetanse og har bestått et realfagskurs med ett semesters omfang med fordypning i matematikk og fysikk fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her.

For søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene innen matematikk og fysikk vil det bli henvist til andre tilbud før opptak til ingeniørutdanningen.

Yrkesmuligheter

Jobbmuligheter er i lokale, nasjonale og internasjonale firma. Etter fullført utdanning skal studentene ha tilegent seg solide basiskunnskaper innen elkraft. Fullført studium gir kompetanse til å arbeid innen blant annet:

 • Elektroindustri – utvikling, testing, salg, oppfølging
 • Rådgivingsfirmaer – planlegging, utbygging, igangsettelse
 • Offentlige etater – drift, oppfølging av prosjekter, konstruksjon av løsninger

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er bygd opp etter og følger rammeplan for ingeniørutdanning. Gjennom et variert faglig tilbud med høyt nivå utdanner vi selvstendige, ansvarsbevisste og endringsdyktige ingeniører. Vi benytter våre moderne elektrolaboratorier til praktisk rettede oppgaver og ferdighetstrening med vekt på kreativ problemløsing slik at studentene får oppleve at teori og praksis henger sammen. Laboratoriene og utstyret er tilgjengelig for studentene også utenom de timeplanfestede timene. Det er lagt vekt på at studentene skal ha et godt studiemiljø på laboratoriene.

Utstrakt bruk av datamaskin og spesial Software går igjen i mange av elektrofagene. Laboratoriene er tilrettelagt for bruk av bærbar datamaskin gjennom trådløse nettverk. Fagstoffet er tilgjengelig via egne emnesider på læringsplattformene.

Fagmiljøet ved elektro har høy faglig kompetanse gjennom flere års undervisning, 10-15 år med industri/næringslivserfaring, publikasjoner i internasjonale tidsskrifter og flere driver aktiv forskning innen sitt fagområde.

Studiet i Elkraft legger hovedvekt på å gi kunnskaper om og ferdigheter knyttet til infrastruktur for produksjon, transport og fordeling av elektrisk energi.

Studiet er et samarbeid med Høgskolen i Østfold (HiØ) og Karlstads Universitet (KaU). Studentene får undervisning i enkelte elkraftfag via videokonferanse her på NTNU i Gjøvik fra disse samarbeidspartnerne. Øvrig kontakt med faglærer fra samarbeidspartnerne er nettbasert, men man må påregne utgifter til reise og opphold i forbindelse med utføring av enkelte obligatoriske laboratorieoppgaver. Noen emner hos samarbeidspartnerne tilbys som valgemner.

Den avsluttende Bacheloroppgaven gjennomføres vanligvis i samarbeid med en bedrift. Vi har gode kontakter med bedrifter gjennom nettverket Elektronikk Innlandet (www.EL-IN.no) og vårt Energilaug. Nettverkene gir også studentene muligheter til å reise på bedriftsbesøk og få dyktige gjesteforelesere innen spesialisttema.

Oppbygning og innhold 

I de første seks semestre kommer fellesemner og programemner samt noen tekniske spesialiseringsemner. Tekniske spesialiseringsemner (fordypning) vil være: "Elektriske kretser", "Elektronikk", "Reguleringsteknikk med robotprogrammering" og "Elmaskiner och transformatorer". Emnet "Elektriske kretser" inneholder 5 stp fysikk som sammen med emnet "Fysikk og kjemi" gir tilstrekkelig kompetanse i fysikk til å kunne fortsette på videre masterstudier.

7. semester inneholder 20 stp med emner som gir fordybning innen elkraft. Man sikrer dermed en dybdekompetanse som gir muligheter for å studere videre innen denne retningen. I tillegg er det et 10 stp valgemne som kan velges fritt blant alle fag på Bachelor nivå ved NTNU i Gjøvik (forutsatt at man oppfyller eventuelle krav til forkunnskaper). Det kan eventuelt også søkes godkjenning for emner fra andre tilsvarende utdanningsinstitusjoner.

8. semester inneholder 20 stp Bacheloroppgave. Bacheloroppgaven bygger på kunnskapene og ferdighetene som man har lært i studiet. Bacheloroppgaven tar ofte utgangspunkt i en problemstilling gitt av en bedrift. Det er stor etterspørsel fra bedriftene, slik at studentene har flere interessante bacheloroppgaver å velge mellom. Dette kan gi jobbmuligheter i etterkant.

Fellesemner (30 stp):

 • Matematikk 1
 • Ingeniørrollen for elektro, maskin og fornybar energi
 • Ingeniørfaglig systememne

 Programemner (50 stp):

 • Matematikk 2 for elektro og fornybar energi
 • Fysikk og kjemi
 • Statistikk og økonomi
 • Grunnleggende programmering
 • Digitalteknikk og mikrokontroller

 Tekniske spesialiseringsmener (70 stp):

 • Elektriske kretser (20 stp)
 • Elektronikk
 • Reguleringsteknikk med robotprogrammering
 • Elmaskiner och transformatorer
 • Bacheloroppgave (20 stp)

 Valgfrie emner (30 stp):

 • Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk
 • Kraftelektronikk og relevern
 • Valgfritt emne

Det tas forbehold om mindre endringer i den oppsatte planen.

Nettbasert utdanning

Nettbasert utdanning innebærer at studenten vil hovedsakelig ha kontakt med NTNU gjennom nettbaserte verktøy (eksempelvis LMS). For forelesningene innebærer dette enten forhåndsinnspilling, opptak eller streaming. Veiledning kan skje via forum på læringsplattformen eller individuelt via egnede kommunikasjonsverktøy.
 
Studentene må også påberegne å delta på obligatoriske samlinger på Gjøvik (samt Karlstad og Østfold) for enkelte emner, for å gjennomføre ulike laboratoriearbeider og feltøvelser. Omfanget vil variere med faglig fordypning og tidspunkt i studieløpet, men typisk vil det være snakk om at laboratoriearbeidet i et emne tar 1-2 dager å gjennomføre. For noen av de grunnleggende elektronikkfagene, vil det være mulig å kjøpe utstyr selv og gjennomføre laboratorieoppgavene hjemme uten å måtte reise til NTNU i Gjøvik. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med utføring av obligatoriske laboratorieoppgaver må påregnes.

Videre vil studiet organiseres gjennom egne læringsplattformer hvor forelesninger, oppgaver og annet lærestoff er tilgjengelig. Alle obligatoriske arbeider skal leveres gjennom læringsplattformene.

Studiet er dermed organisert slik at studenter skal kunne gjennomføre dette uavhengig av geografisk tilknytning. Dette innebærer en studentrolle som skiller seg vesentlig fra den ordinære heltidsstudenten hvor forelesninger og veiledning skjer i fysisk nært samspill mellom lærer og student. En nettstudent vil oppleve langt større krav til å ta ansvar for egen progresjon og initiativ for å avklare faglige og administrative forhold. For enkelte emner kan det være aktuelt med en oppstartsamling over 1-2 dager. Dette blir fastsatt og opplyst om i forkant av hvert semester.

Alle skriftlige eksamener avholdes som hovedregel på campus Gjøvik. 

En forventet arbeidsbelastning for et fullt studieår på totalt 60 stp, er estimert til ca. 1600-1800 timer. For dette nettbaserte elkraftstudiet, er normal belastning 20 stp pr. semester, dvs. 2/3 av et fulltidsstudium, men for 2. og 7. semester er det planlagt 30 stp, dvs. tilsvarende et fulltidsstudium.

Tekniske forutsetninger

Et nettstudium forutsetter at studenten har nødvendig utstyr og programvare for å kunne arbeide og kommunisere ved bruk av internett. For dette studiet stilles følgende minimumskrav:

Hardware:

 • Tilgang til bærbar PC med muligheter for lydavspilling og Web-kamera.
 • Nettilkobling med god båndbredde.
 • Det er anbefalt å ha en PC som benytter Windows operativsystem for å unngå problemer ved installasjon og bruk av softwareprogrammer.

Software:

 • Diverse avspillingsprogrammer som lastes gratis ned fra internett (for eksempel Flash, Acrobat Reader etc.).
 • Ulike fagprogrammer som vil kunne medføre kostnader, se detaljer i emnebeskrivelsene.

Læringsformer

Det pedagogiske opplegget er variert og en benytter forskjellige metoder:

 • Selvstendige prosjekter med skriftlig eller muntlig presentasjon
 • Gruppearbeid (rullerende, faste og selvvalgte grupper)
 • Forelesninger (introduksjon, ressurs, faste, pensum)
 • Nettbaserte læringsplattformer
 • Oppgaveregning
 • Laboratoriearbeid
 • Bedriftsbesøk
 • Gjesteforelesninger

I studiet er det lagt vekt på å bruke relevante dataverktøy og andre instrumenter der en oppnår ferdigheter som det forventes at en elektroingeniør skal ha.

Emnetabeller

Bachelor i ingeniørfag - elektro, Elkraft, nettbasert ingeniørutdanning 2016-2020

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
REA1141F Matematikk 1 for fleksibel ingeniørutdanning O 10              
ELE1071 Elektriske kretser O 10 10            
TØL1002 Ingeniørrollen for elektro, maskin og fornybar energi O   10            
REA2081F Matematikk 2 for Elektro, fleksibel ingeniørutdanning O   10            
IMT1031F Grunnleggende programmering O     10          
ELE1051 Elektronikk O     10          
SMF2251F Statistikk og økonomi O       10        
ELGB31 Grunnlag, trefas/maskiner og trafo, Undervises av Karlstads Universitet O       10        
ELE2131 Digitalteknikk og Mikrokontrollere O         10      
REA2101 Fysikk og kjemi O         10      
ELE3381 Reguleringsteknikk med PLS og robotprogrammering O           10    
TØL1011 Ingeniørfaglig systememne O           10    
ELE3341 Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk O             10  
IRE35013 Kraftelektronikk og relevern, Undervises av Høgskolen i Østfold O             10  
Valgemne, 10 st.p. V             10  
TØL3905 Bacheloroppgave ingeniør O               20
Sum: 20 30 20 20 20 20 30 20
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Øvrige valgemner ved elektroseksjonen

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
SMF1212F Prosjektledelse V             10  
IRE36213 Energiteknikk og bygningsinstallasjoner, Valgemne undervises av Høgskolen i Østfold V             10  
IRE36313 Forskrifter og elinstallasjoner i bygg, Valgemne undervises av Høgskolen i Østfold V             5 5
Sum: 0 0 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studiet er et samarbeid med Høgskolen i Østfold (HiØ) og Karlstads Universitet (KaU) slik at noen av laboratorieoppgavene vil bli utført i deres laboratorier. Reise til og fra samt eventuelle overnattinger må dekkes av studenten selv.

Det tas forbehold om mindre endringer i den oppsatte planen.