Byggesakskolen - BSS-60

Innledning

Byggesakskolen ble startet i 2000 etter initiativ fra myndighetene og byggenæringen. Bakgrunnen var de endringer som var skjedd i plan- og bygningsloven der ansvarsforholdene i gjennomføring av byggesaker var endret fra tidligere versjoner av loven. Gjennom disse endringene fikk tiltakshaver og aktørene et tydelig ansvar ovenfor myndighetene for sitt arbeid i byggeprosjektet. Gjennom studiet skulle aktørene i byggesaker få innsikt og kompetanse i hverandres oppgaver og ansvar, noe som skulle bidra til en mer effektiv og kvalitetsmessig bedre byggeprosess.

Felles for alle ansvarlige aktører i byggesaker er at man må ha en grunnleggende forståelse for organisering og gjennomføring av av byggeprosesser, lovverket som regulerer dette samt myndighetenes oppgaver knyttet til saksbehandling og tilsyn.

Gjennom Meld. St. 28 (2011–2012) «Gode bygg for eit betre samfunn. Ein framtidsretta bygningspolitikk» setter myndighetene opp følgende to hovedmål for bransjen:

 • Godt utforma, sikre, energieffektive og sunne bygg
 • Betre og meir effektive byggjeprosessar

Studieprogrammet "Byggesakskolen" tar spesielt for seg temaer som berører kommunenes forvaltning av lovverket som regulerer byggesaker. 

Studiets varighet, omfang og nivå

Studieprogrammet er på 30 studiepoeng i 1. syklus. Studiet er organisert som en fleksibel deltidsutdanning over 1 år. Dette innebærer en forventet arbeidsinnsats på rundt 15 - 20 timer pr uke i undervisningsperioden.

Forventet læringsutbytte

Studiets overordnede mål er å gi studentene kunnskap og ferdigheter innen kommunal byggesaksbehandling og tilsyn som gjør dem til aktive bidragsytere i myndighetenes målsetning om bedre bygg og mer effektiv byggesaksbehandling.

Etter fullført studium skal studentene ha:

Kunnskap:

 • Bred kunnskap om de ulike aktører i en byggeprosess, deres roller og ansvar.
 • Innsikt i privatrettslige forhold som regulerer partenes ansvar og oppgaver.
 • Inngående kunnskap om plan- og bygningslovens bestemmelser om kommunal saksbehandling og gjennomføring av tilsyn.
 • Generell byggteknisk kunnskap som grunnlag for utøvelse av kommunal saksbehandling og tilsyn.
 • Innsikt i Plan- og bygningslovens bestemmelser om arealutnyttelse.

Ferdigheter:

Etter gjennomført studium skal studenten være i stand til å:

 • Føre en profesjonell dialog med andre aktører i bransjen.
 • Gjennomføre kommunal byggesaksbehandling og tilsyn.

Generell kompetanse:

Etter gjennomført studium skal studenten være i stand til å:

 • Anvende forskningsbasert kunnskap til å videreutvikle egen yrkespraksis
 • Søke opp og presentere kunnskap på akademisk form
 • Ha et kritisk blikk på egen yrkesutøvelse

Internasjonalisering

Det legges ikke opp til utveksling av studenter innen dette studieprogrammet.

Målgruppe

Studiets målgruppe er personer som har noe arbeidserfaring fra gjennomføring av byggesaker, både innen offentlig sektor som byggesaksbehandler og som ansvarlig søker eller prosjektutvikler.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studieprogrammet er generell studiekompetanse, eller realkompetanse.

Det kan søkes om å få innpasse emner hvor det allerede er avlagt eksamen.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Innhold

Studiet tar for seg følgende hovedtemaer:

 • Organisering og gjennomføring av byggeprosesser
 • Ansvarsforhold i byggeprosjekter
 • Plan- og bygningsrett med hovedfokus på kommunal byggesaksbehandling og tilsyn
 • Byggteknikk med vekt på energi, fukt, brann og lyd

Studiets bærende pedagogiske ide er at kunnskapen utvikles best i dialog og samhandling, og at den enkelte student gjennom sin bakgrunn har et viktig bidrag til gruppens totale kunnskapsutvikling. Dette innebærer at studentene oppfordres til å dele sin kunnskap med sine medstudenter, samt at hver enkelt student forventes å bidra med faglige innspill i fellesskapet.

Studiet er i vesentlig grad nettbasert, noe som stiller store krav til studentenes egen motivasjon, planlegging og læring. De fleste læringsaktiviteter foregår ved bruk av internett og læringsplattform. Det forutsettes at studentene behersker denne teknologien samt har nødvendig utstyr for å gjennomføre de ulike læringsaktiviteter som inngår i studiet.

I tillegg til den nettbaserte delen vil det også arrangeres samlinger. I emnet "Byggesaken" inngår 2-dagers oppstartsamling og i emnet "Tilsyn" inngår 3 dagssamlinger fordelt over semesteret.

Hvert emne struktureres i temaer, hvor det for hvert tema planlegges ulike læringsaktiviteter. Dette kan være oppgaver; både individuelle og gruppebaserte, videoforelesninger, litteraturstudier etc. Veiledning gis både ved asynkront forum i læringsplattformen og ved synkrone møteplasser på nettet der det benyttes både lyd og bilde. Her forventes det også aktiv deltakelse fra studentene.

Studieprogrammet består av følgende to emner :

 1. Byggesaken                                  15 studiepoeng
 2. Tilsyn                                          15 studiepoeng

Tekniske forutsetninger

Et nettstudium forutsetter at studenten har nødvendig utstyr og programvare for å kunne arbeide og kommunisere ved bruk av internett. For dette studiet stilles følgende minimumskrav:

Hardware:

 • Tilgang til bærbar PC med muligheter for lydavspilling og Web-kamera
 • Nettilkobling

Det kreves videre at studenten har tilgang til en arbeidsplass med datamaskin som har mulighet for å motta webforelesninger. (Dvs at slike sendinger ikke blir hindret av for eksempel brannmurer). Ved gjennomføring av flervalgstester på nettet har studenten selv ansvar for sikker nettforbindelse.

Læringsformer

Studiet er bygd opp med fire samlinger, og mellom disse gjennomføres studiet som nettbasert. Studentene forventes delta aktivt i ulike læringsaktiviteter på nettet. Det benyttes forhåndsinnspilte videoeforelesninger, og veiledning gjennomføres både i sanntid og asynkront i forum.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen.

Emnetabeller

Obligatoriske emner - forslag til emnerekkefølge:

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(V) S2(H) S3(V) S4(H)
K1174 Byggesaken O 15      
K1175 Tilsyn O   15    
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne