Beklager

Vi finner ingen fritekst-treff innenfor filter-begrensningene. Prøv et søk blant alle våre studier.

Klinisk sykepleie

Master i klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere som ønsker å videreutvikle sin kliniske kompetanse, for bedre å kunne møte og påvirke endringer i helsetjenesten – til pasientenes beste.

Studietilbudet vil gi en avansert klinisk sykepleiekompetanse, og en mulighet til å videreutvikle og formalisere sin kompetanse innenfor det akademiske gradssystemet i form av en mastergrad.

 

Studiets innhold

Gjennom hele studiet får studentene anled­ning til å fordype seg i medisinske og/eller sykepleiefaglige problem­stillinger av relevans for pasientgruppene de har ansvar for ved egen arbeidsplass.

Nivået i studieprogrammet vil kvalifisere sykepleiere til høy grad av teoretisk og klinisk sykepleiefaglig fordypningskompetanse.  Det forventes at kandidatene vil videreutvikle evnen til selvstendig, kritisk analyse og refleksjon over sin kliniske virksomhet og kontekst­en den utføres i, ha høy grad av fleksibilitet og ta initiativ til konstruktivt samarbeid i praksisfeltet.
Det tilbys fordypning i:

  • Anestesi- intensiv og operasjons­sykepleie
  • Allmensykepleie (somatikk)
  • Palliativ sykepleie
  • Psykiatrisk sykepleie*
  • Geriatrisk sykepleie*

*disse fordypningene tilbys søkere som har relevante videreutdanninger og kan søke om innpassing

Pedagogiske metoder

Det legges opp til gjennomsnittlig én studie­dag pr.uke. Studiesamlinger vil utgjøre 2-3 studiedager pr. måned, fortrinnsvis en fast ukedag. Det benyttes i stor grad felles ressursforelesninger som innledning på de enkelte delemner, før studentene starter arbeidet med fagspesifikk til­nærm­ing og obligatoriske studiekrav.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie og minimum 2 års praksis. For opptak direkte til 3. og 4. året kreves relevant videreutdanning i tillegg.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til PhD-utdanninger (doktorgrad) i inn- og utland.

Jobbmuligheter

Kandidatene vil etter endt utdanning ­ivareta viktige funksjoner som sikrer spesiali­sert, faglig forsvarlig sykepleie på alle nivåer av helsetjenesten.