Beklager

Vi finner ingen fritekst-treff innenfor filter-begrensningene. Prøv et søk blant alle våre studier.

Klinisk sykepleie


Master i klinisk sykepleie er et studietilbud for autoriserte sykepleiere innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten som ønsker å videreutvikle og fordype sin kliniske og vitenskaplige kompetanse innenfor sykepleiens kunnskapsområde for bedre å kunne møte og påvirke endringer i helsetjenesten – til pasientenes beste.

Studieprogrammet inkluderer spesialiseringene allmennsykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie eller operasjonssykepleie (AIO). AIO-fordypningene følger nasjonal rammeplan, og de første tre semestrene (tilsvarende videreutdanning i AIO-sykepleie) tilbys på heltid. Sykepleiere med kliniske videreutdanninger av minst 60 studiepoengs omfang kan søke innpass i programmets 3. år.  

Studietilbudet vil gi en avansert klinisk sykepleiekompetanse i tråd med samfunnets behov, og gir mulighet til å videreutvikle og formalisere sin kompetanse innenfor det akademiske gradssystemet i form av en mastergrad.  

Studiets innhold

Gjennom hele studiet får studentene anled­ning til å utvikle sin kliniske kompetanse og å fordype og spesialisere seg i medisinske og/eller sykepleiefaglige problem­stillinger av relevans for valgt fordypning (AIO) eller de pasientgruppene de har ansvar for ved egen arbeidsplass (allmennsykepleie).

Nivået i studieprogrammet vil kvalifisere sykepleiere til høy grad av teoretisk og klinisk sykepleiefaglig fordypningskompetanse.  Det forventes at kandidatene vil videreutvikle evnen til selvstendighet i fagutøvelsen, kritisk analyse og refleksjon over sin kliniske virksomhet og kontekst­en den utføres i, ha høy grad av fleksibilitet og ta initiativ til konstruktivt samarbeid i praksisfeltet. 

Pedagogiske metoder

Master i klinisk sykepleie med spesialisering i AIO-sykepleie gjennomføres som et heltidsstudium sammen med videreutdanningene i AIO-sykepleie  de første tre semestrene. Deretter gjennomføres masteroppgaven i løpet av et år på deltid.

Master i klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie gjennomføres som et deltidsstudium (50%) over 4 år. Påbygning til master for de som har en videreutdanning fra før gjennomføres som et deltidsstudium (50%) over 2 år. Studiesamlinger vil utgjøre 2-3 studiedager pr. måned, fortrinnsvis en fast ukedag. Det brukes varierte undervisnings- og læringsformer som inkluderer resursforelesninger, gruppearbeid, individuell- og gruppeveiledning, selvstudier og seminarier.

Opptakskrav

Generelt grunnlag for opptak er 3-årig bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier. For opptak til master klinisk sykepleie med spesialisering i AIO-sykepleie gjelder spesielle opptaksregler (se studieplan). For opptak til master klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie kreves det tilgang på relevant praksis for valgt fordypning. For opptak direkte til 3. og 4. året kreves relevant videreutdanning i tillegg.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til PhD-utdanninger (doktorgrad) i inn- og utland.

Jobbmuligheter

Kandidatene vil etter endt utdanning ivareta viktige funksjoner som sikrer spesialisert, faglig forsvarlig sykepleie på alle nivåer av helsetjenesten. Fordypning i AIo-sykepleie kvalifiserer til å jobbe som spesialsykepleier i relevante spesialavdelinger.