Mikrobiologi med infeksjonsforebygging og hygiene
2006-2007 - AIO0150 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten:
- har utviklet kyndighet i sårvurdering og sårbehandling
- har kunnskap om mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte
- skal anvende kunnskaper om organismers forsvar mot infeksjoner, vurdere pasienters immunforsvar og se det i forhold til aktuelle smittestoffer og smittemåter
- har videreutviklet sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger i hygiene, infeksjonsforebyggende prinsipper og infeksjonsforebyggende arbeid

Emnets temaer

De viktigste sykdomsfremkallende mikroorganismer
Resistensutvikling
Immunologi
Normalflora
Sykehusinfeksjoner generelt og postoperative sårinfeksjoner spesielt
Mikrobiologisk prøvetaking og forsendelse
Antimikrobielle midler og antibiotikaprofylakse
Helsepersonell som smittemottaker
Hygieniske forhold knyttet til pasient, personale, instrumenter, utstyr, tekstiler, apparatur, luft og ventilasjon
Desinfeksjon, rengjøring og sterilisering
Aseptikk og antiseptikk
Sterilsentral, sterilforsyning og steril lagring
Renhold og avfallsbehandling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Supplerende opplysninger

Litteraturliste og veiledende retningslinjer for prosjektoppgave ligger i fagplanen AIO