Fysiologi og patofysiologi
2006-2007 - AIO016 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:
- ha videreutviklet sine kunnskaper om hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre og hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles
- forstå farmakodynamiske og farmakokinetiske prinsipper
- kunne håndtere og administrere medikamenter og ta ansvar for pasientens sikkerthet basert på farmakologiske kunnskaper
- ha økt forståelse for mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte, resistensutvikling og antibiotikabehandling og anvende disse kunnskapene i det infeksjonsforebyggende arbeid.

Emnets temaer

Cellens oppbygning og funksjon
Nevrofysiologi
Fysiologi ved stress og smerte
Væske-, elektrolytt-, osmolalaitet og syre/baseregulering og -forstyrrelser
Blod og blodets bestanddeler
Ventilasjons- og sirkulasjonsregulering og forstyrrelser
Immunologi
Farmakokinetikk og -dynamikk
Medikamentadministrering inkl. medikamentregning
Medikamenters interaksjon og bivirkninger
Mikroorganismer
Resistensutvikling og antibiotikabehandling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Labøvelser i klinikklab.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen settes opp i førstkommende semester dersom ikke annet er avtalt med studieprogramansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektarbeid i hygiene

Supplerende opplysninger

Litteraturliste ligger i fagplanen AIO