Fordypningsoppgave AIO
2006-2007 - AIO018 - 15sp

Forutsetter bestått

AIO015O - Mikrobiologi med infeksjonsforebygging og hygiene

AIO016 - Fysiologi og patofysiologi

AIO017 - Spesialsykepleie- fag og yrkesutøvelse

IPAIO1 - Introduksjonspraksis

VPAIO1 - Første veiledet praksis

VPAIO2 - Andre veiledet praksis

VPAIO3 - Tredje veiledet praksis

Forventet læringsutbytte

Studenten skal fordype seg i et tema som er relevant for anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie.
Studenten skal:
-vise inngående kunnskap om et avgrenset fagområde
-vise de teoretiske kvalifikasjoner som kreves for å kunne utføre sykepleie til akutt og/eller kritisk syke mennesker, samt bidra til å styrke sykepleiefaget og -praksis
-vise evne til å gjennomføre et selvstendig arbeid

Emnets temaer

Temaene vil være avhengig av den enkelte oppgaves problemstilling, men alle tema fra teori og praksis i utdanningen vil være relevante; sykepleievitenskapelige (problemstillinger må være relevant for spesialsykepleierens funksjon), naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen gjennomføres individuelt eller som gruppeeksamen. Den skriftlige oppgaven vil få en foreløpig karakter som etter muntlig høring vil kunne justeres med inntil én karakter. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt. Studenter som ikke består skriftlig oppgave, får ikke gå opp til muntlig høring. Forøvrig vises til kriterier for AIO - fordypningsoppgave.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får F på muntlig eksamen, har anledning til å framstille seg inntil 3 ganger - dette gjøres etter avtale med studieprogramansvarlig.
Studenter som får F på skriftlig eksamen, går opp til nytt forsøk etter avtale med studieprogramansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektplan

Supplerende opplysninger

Kriterier for AIO - fordypningsoppgave i fagplan AIO.