Introduksjonspraksis
2006-2007 - IPAIO1 - 2sp

Forventet læringsutbytte

Etter introduksjonspraksis skal studenten ha blitt kjent med ulike fenomener som;
- anestesi-/intensiv- og operasjonssykepleierens funksjon
- praksisavdelingens organisering av sykepleietjenesten
- samarbeidet med andre yrkesgrupper.

Emnets temaer

- Rammefaktorer, miljø, organisering og ledelse
- Medisinsk utstyr
- Spesialssykepleierens ansvar og kompetanseområde

Pedagogiske metoder

Obligatoriske oppgaver
Praksis
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Introduksjonsheftet (skriftlig, individuelt) med individuell muntlig gjennomgang.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av lærerveileder

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke-bestått resultat, må studentene etter avtale levere nytt Introduksjonshefte eller få tilpasset ny praksisperiode.

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert tilstedeværelse 30 timer/uke og utfylt Introduksjonshefte

Supplerende opplysninger

Litteratur er oppgitt i fagplanene for AIO-utdannningene.