Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
2006-2007 - PRU1001 - 6sp

Forventet læringsutbytte

Studenten:
- er i stand til å identifisere respirasjons - og sirkulasjonssvikt og til å utføre basal hjerte - lungeredning
- har kunnskaper om grunnleggende prinsipper i sykepleie og forutsetninger for gode og forsvarlige sykepleiehandlinger
- utøver grunnleggende sykepleiehandlinger ved instruksjon
- kan forklare prinsipper ved renhold av huden
- er bevisst hendene som formidlingskanal
- er kjent med prinsipper for utøvelse av grunnleggende sykepleiehandlinger

Emnets temaer

Forberedelse til VPS1001. Ferdighetstrening i form av arbeids- og forflytningsteknikk, hygieniske prinsipper, sengeredning, assistanse ved personlig hygiene, tilrettelegging av måltid/munnstell, assistanse ved toalettbesøk, observasjon av puls/blodtrykk/temperatur/respirasjon og førstehjelp/basal hjerte-lungeredning, injeksjoner- subcutane og intramuskulære, kateterisering av kvinner.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid/passeringstest (vurderes av faglærer. Ca. 1/3 av studentene blir trukket ut til å gjennomføre passeringstest i forkant av veiledet praksis).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Passeringstesten vurderes av faglærer. Ved ikke-bestått, vil to lærere vurdere studenten ved kontinuasjon. Ved ikke-bestått andre gangs test vil studenten få med brev om dette i veiledet praksis, og gjennomføre testen der.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Induviduell utdanningsplan etter samtale med studieprogramansvarlig
Det vil bli tilrettelagt for at studenten kan gå opp inntil 2 forsøk før oppstart i praksis. Studenter som da ikke har bestått, må ha med brev om dette til praksis og gjennomføre passeringstesten i løpet av praksisperioden.

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert deltagelse i praksisrettet undervisning.

Læremidler

Ang. læremidler: se undervisningsplan for studieenhet 1
PPS - Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten, en digetaldokumentasjonsdatabase med tilgang via Class Fronter

Erstatter

AIO015O - Mikrobiologi med infeksjonsforebygging og hygiene

Supplerende opplysninger

Vurderingsformen endres med innføring av passeringstest fra høsten 2006.