Naturvitenskaplige emneområder
2006-2007 - RAD1001 - 11sp

Anbefalt forkunnskap

M1-M2

Forventet læringsutbytte

Studentene skal kunne gjøre rede for menneskekroppens oppbygning og funksjon med spesiell innsikt i skjelettanatomi og topografisk anatomi.
De skal vise innsikt i medikamenters virkning og bivirkning generelt og kontrastmidler spesielt. Studentene skal vise innsikt i grunnleggende mikrobiologi.
For nærmere beskrivelse av målene, se modulhefte for modul 1-2

Emnets temaer

Anatomi med hovedvekt på topografisk anatomi og skjelettanatomi,
Innen anatomi skal studententene kunne anvende fagterminologi innen:
Cellens oppbygging og funksjon, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunforsvaret, respirasjonssytemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, urinveissystemet, forplantning og anatomisk topografi.

fysiologi, mikrobiologi, farmakologi og kontrastmiddellære.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Deler av undervisningen foregår sammen med grunnutdanningen i sykepleie.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Deler av eksamen er sammenfallende med SPL1002.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter utvalg av besvarelsene

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bachelorutdanningen i radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. En full oversikt over ressurslitteratur finnes på HIG - bibliotekets hjemmesider.

Supplerende opplysninger

Bestått eksamen i naturvitenskaplige emneområder (RAD 1001) er en forutsetning for at studenten skal kunne gå ut i praksis.Grunnleggende kunnskaper i anatomi, fysiologi, farmakologi og kontrastmiddellære er en forutsetning for å arbeide med målene i praksis.