Basiskunnskap i radiografi
2006-2007 - RAD1011 - 30sp

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 - 4.

Forventet læringsutbytte

Mål 1:
Studenten skal dokumentere kunnskap innen basisfagene grunnleggende strålefysikk, strålevern, strålebiologi og apparatlære.
Mål 2:
Studenten skal vise kunnskaper i grunnleggende radiografi.
Mål 3:
Studentene skal vise kunnskap i sykdomslære.
Mål 4:
Studenten skal vise innsikt i pasienters grunnleggende behov og hvordan man kan ivareta pasientens liv og helse før, under og etter en undersøkelse.
Mål 5:
Studentene skal vise ferdigheter og holdninger i grunnleggende etiske teorier, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning.
Se også målene i modulheftene for modul 1-4

Emnets temaer

Strålefysikk, strålevern, strålebiologi, apparatlære, bildeframstilling, bildebehandling, bildeanalyse, etikk og kommunikasjon, sykdomslære, sykepleie, psykologi og grunnleggende radiografi.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer

Vurderingsformer

Mappevurdering
Hver av delene må bestås separat.
Eksamen utgjør 2 deler. Del 1 er skriftlig eksamen 6 timer som tester studentens kunnskaper i Mål 1-3. Del 2 er mappevurdering som består av 4 arbeider. Alle målene testes ved mappevurdering. Ved ikke bestått på deler av eksamen må kun den del som ikke er bestått tas opp igjen. Mappen består av arbeid 1-4, hvor av 2 trekkes ut og sensureres samtidig med skriftlig eksamen. Hvert av disse arbeidene teller 25% av eksamenskarakteren. Studentkullet velger selv dagen etter innlevering et av arbeidene som skal sensureres. Høgskolen velger det andre arbeidet som skal sensureres.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter utvalg av besvarelsene
Del 1 skriftlig eksamen rettes av intern sensor samt at ekstern sensor retter utvalg av besvarelser. Del 2 mappevurdering rettes av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Den delen av eksamen som vurderes til ikke bestått må kontinueres før eksamen vurderes til bestått.
Del 1: Skriftlig eksamen 6 timer kontinueres.
Del 2: Mappevurdering. Alle arbeidene leveres til ny vurdering innen fastlagt frist. Skolen trekker så to arbeider til sensurering. Det gis ingen veiledning på mappene.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent oppmøte på obligatorisk undervisning i modul 1 - 3

Læremidler

Bachelor i radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdatert ressurslister ligger på høgskolebibliotekets hjemmeside.

Supplerende opplysninger

Eksamen i basiskunnskap i radiografi (RAD1011) må være bestått for at studenten skal kunne melde seg opp til eksamen i radiograffaglige emneområder (RAD2001).