Grunnleggende datateknikk og medisinsk bildeinformatikk
2006-2007 - RAD8001 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal skaffe seg generelle teoretiske og praktiske kunnskaper innen datateknologi for bildemedisinske anvendelser.

Emnets temaer

- Datamaskinens oppbygning og virkemåte, operativsystemer, generell programvare
- Generelt om data- og telekommunikasjon, nettverk, LAN/WAN, Internett/Intranett.
- Lagringsmedier, filformater, kompresjon, kort om databaser.
- Medisinske informasjonssystemer, PACS, RIS, HIS
- Protokoller og standarder for datatransmisjon (Dicom, HL7 og XML)
- Vitenskapelig rapportering
- Publisering til Internett, presentasjonsverktøy
- Elektronisk litteratursøk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

På spesielt pålogget nettkoblet PC.
Eksamen på spesielt pålogget nettkoblet PC. Tilgang Internett, men ikke til ClassFronter. E-post-kommunikasjon logges.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen egen kontinuasjonseksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Gruppevis prosjektoppgave hvor et radiograffaglig sakskompleks skal undersøkes, rapporteres og presenteres.

Læremidler

H. K. Huang PACS and Imaging Informatics : “Basic Principles and Applications" (Wiley-Liss)
Kompendier

 

 

Erstatter

IMT8011 - Grunnleggende datateknikk