Prosjekt
2006-2007 - RAD8031 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • RAD8001 - Grunnleggende datateknikk og medisinsk bildeinformatikk
  • RAD8011 - Digital radiografi og bildebehandling
  • RAD8021 - Bildekvalitet og bildeoptimering

Forventet læringsutbytte

Gi kompetanse og erfaring i å:
- utføre en selvstendig oppgave av vitenskapelig art
- planlegge, finne løsninger og dokumentere disse
- forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper
- forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging
- vurdere alternative arbeidsformer, deriblant en metode- og problemorientert måte

Emnets temaer

Prosjekttemaet velges av studentene selv fra ett eller flere av studiets hovedtemaer, helst med utgangspunkt i studentenes egen arbeidssituasjon og utfordringer.

Pedagogiske metoder

Pedagogiske metoder (fritekst)

Hver gruppe får oppnevnt en veileder fra høgskolen. En foreløpig prosjektplan med problemstilling og forslag til gjennomføring skal leveres og presenteres i uke 11. Prosjektoppgaven skal leveres og presenteres i sin endelige form i samlingen i uke 23. Hver gruppe skal også være kritisk opponent for en av de andre gruppene
med oppgave å evaluere og gi innspill på denne gruppens prosjektplan ved presentasjonen i uke 11.

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Rapport og presentasjon av eget prosjekt teller henholdsvis 60 og 30 % i endelig karakter. Gruppens evalueringsarbeid av opponentgruppen teller 10 %. Hver del må bestås separat (karakter A-E).
Både foreløpig og endelig rapport skal leveres i digital form via ClassFronter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Avtales individuelt

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Skriftlig og muntlig fremlegg av prosjektplan i uke 11 Underveisevaluering av en av de andre gruppene i uke 11 Endelig rapport og muntlig framføring i uke 23. Det kreves at alle gruppens medlemmer er aktive både i eget prosjektarbeid og i rollen som opponentgruppe.

Læremidler

.