Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
2006-2007 - RPR1001 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 - 4.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal vise kunnskaper og ferdigheter i pasientomsorg og relevante sykepleieprosedyrer. Studenten skal vise kunnskaper og ferdigheteri pasientomsorg og innen prosedyrer i praktisk skjelett og kontrast - radiografi. Studenten skal kvalitetssikre eget arbeid.
Se også modulhefte for modul 1-4.

Emnets temaer

pasientomsorg
pasientobservasjoner
sykepleieprosessen
hygiene
sykepleieprosedyrer
skjelettradiografi
kontrastradiografi

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Praktisk prøve i skjelett/kontrast prosedyrer og sykepleieprosedyrer

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon for RPR1001 arrangeres etter eksamensplanen ved Institutt for helseteknologi

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Studentens egenproduserte prosedyrebok i sykepleie (arbeid 5) og radiografi (arbeid 6) er tillatte hjelpemidler i forberedelsestiden

Obligatoriske arbeidskrav

Studentene må ha godkjent obligatorisk oppmøte på undervisningen i modulene 1 - 4

Læremidler

Bachelor i radiografi ved høgskolen i Gjøvik har ikke pensumlitteratur. En oversikt over ressurslitteratur finnes på høgskolebibliotekets hjemmesider. Disse er til en hver tid oppdatert.

Supplerende opplysninger

Bestått intern praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi er en forutsetning for at studenten skal kunne jobbe med målene i praksis. Ved ikke bestått prøve kan ikke studenten starte i veiledet praksis.