Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1
2006-2007 - RPR2001 - 12sp

Forutsetter bestått

  • RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder
  • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
  • SPL2001 - Medikamentregning

Anbefalt forkunnskap

M1, M2,M3

Forventet læringsutbytte

Studenten skal vise ferdigheter i pasientobservasjoner,relevante sykepleieprosedyrer, prosesstenkning og grunnleggende omsorgsarbeid.
Dette inkluderer også samhandling med pasienter og tverrfaglig samarbeid.Læringsmålene er spesifisert i Praksisplan.

Emnets temaer

Sykdomslære.
Mikrobiologi med hovedvekt på hygiene.
Farmakologi.
Medikamentregning
Etikk
Kommunikasjon,samhandling og konfliktløsning.
Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsefagarbeider.
Pasientomsorg og sykepleie.
Kvalitetsutvikling i helsetjenesten.

Pedagogiske metoder

Praksis
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Selvstudie.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått praksisperiode må studenten selv kontakte studieprogramansvarlig og sette opp en individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksisperiode.

Læremidler

Bachelor Radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. En full oversikt over ressurslitteratur finnes til en hver tid oppdatert på HiG bibliotekes hjemmeside.

Supplerende opplysninger

Dersom RPR2001 gjennomføres i studentens 1. praksisperiode må denne være bestått for at studenten skal kunne få melde seg opp til RAD2001.