Veiledet praksis i kontrast, thorax og skjelett radiografi praksis 3
2006-2007 - RPR2011 - 12sp

Forutsetter bestått

  • RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder
  • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
  • SPL2001 - Medikamentregning

Anbefalt forkunnskap

M1,M2,M3, M4

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endt periode ha innsikt og ferdigheter i røntgen thorax, kontrast røntgen med hovedvekt på urografi og gastro-intestinal-tractus(GIT) undersøkelser.
Studenten skal vise evne til refleksjon over eget arbeid.
Studenten skal ha et kritisk og analytisk forhold til radiografifagets teoretiske og praktiske sider.
Studenten skal ha ferdigheter i skjelettradiografi, og kunne utføre god pasientomsorg.

Læringsmålene er spesifisert i Praksisplan.

Emnets temaer

Anatomi og fysiologi.
Sykdomslære og mikrobiologi.
Farmakologi og kontrastmiddellære
Eksponeringsteknikk.
Strålevern.
Etikk.
Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning.
Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsefagarbeider.
Radiografisk bildefremstilling, bildebehandling og bildeanalyse.
Pasientomsorg.
Metodiske prinsipper og teknikker.
Apparatlære.

Pedagogiske metoder

Praksis
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Selvstudie

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke - bestått praksisperiode må studenten kontakte studieprogramansvarlig og sette opp en individuell utdanningsplan for videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksis.

Læremidler

Bachelor i radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. En oppdatert oversikt over ressurslitteratur finnes til en hver tid på Høgskolebibliotekets hjemmeside.

Supplerende opplysninger

Dersom RPR2011 gjennomføres i studentens 1. praksisperiode må denne være bestått for at studenten skal få melde seg opp til RAD2001