Veiledet praksis i spesial modaliteter, Computer Tomografi, skjelett i praksis 2
2006-2007 - RPR2021 - 5sp

Forutsetter bestått

  • RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder
  • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
  • SPL2001 - Medikamentregning

Anbefalt forkunnskap

M1-M6 og praksis 1

Forventet læringsutbytte

-Hovedmål CT:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for computer tomografi(CT) undersøkelser, bildebehandling, bruk av trykksprøyte og kunne ivareta pasientens behov ved denne type undersøkelser.
-Hovedmål mammografi og nukleærmedisin:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for mammografiundersøkelser og nukleær medisinske undersøkelser og skal kunne utøve god pasientomsorg ved disse typer undersøkelser.
-Hovemål angio- og intervensjon:
Studenten skal ha innsikt i og ferdigheter i prosedyrer ved angio- og intervensjonsundersøkelser, pasientomsorg, bildebehandling og rutiner for steril oppdekking.
-Hovedmål stråleterapi:
Studenten skal ha innsikt i og forståelse for doseplanlegging og behandling ved bruk av høyenergetisk stråling ved en ståleterapiavdeling. Studenten skal kunne utøve god pasientomsorg rettet mot cancerpasientens spesielle omsorgsbehov.
-Hovedmål MR:
Studenten skal ha innsikt i og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner ved magnet resonans (MR) undersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.
-Hovedmål Skjelett
Studenten skal ha ferdigheter i skjelettradiografi og skal kunne utføre god pasientomsorg.

Læringsmålene er spesifisert i Praksisplan.

Emnets temaer

Anatomi og fysologi
Sykdomslære
Farmakologi og kontrastmiddellære
Strålefysikk og Strålevern
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesetikk
Pasientomsorg
Radiografisk bildeframstilling, bildebehandling og bildeanalyse
Kvalitetsutvikling
Metodiske prinsipper og teknikker
Eksponeringsteknikk
Apparatlære

Pedagogiske metoder

Praksis
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

selvstudie

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått praksis må studenten selv kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksis.

Læremidler

Bachelor i radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. En oppdatert oversikt over ressurslitteratur finnes til en hver tid på høgskolebibliotekets hjemmesider.