Sykepleievitenskap/naturvitenskap
2006-2007 - SPL1002D - 15sp

Forventet læringsutbytte

Studenten:
- har kunnskaper om sykepleieprosessen
- har forståelse for sansning og persepsjon som bakgrunn for sykepleierens datasamling
- kan anvende problemløsende metode og synliggjøre dette gjennom sykepleiedokumentasjon
- har kjennskap til at det eksisterer ulike dokumentasjonssystemer , inkludert elektroniske systemer
- har kunnskap om menneskers allmenne grunnleggende behov, og er oppmerksom på normal aldring som utgangspunkt for sykepleiefaglig tilnærming til pasienten
- forstår betydningen av stellet for innhenting av pasientinformajon/data
- har kunnskap om menneskets anatomiske oppbygning, organer og organsystemenes normale funksjon og samspill
- har kunnskaper om menneskets normale anatomiske og fysiologiske utvikling fra befrukning til alderdom
- har kunnskap om generell farmakologi, herunder farmakodynamikk, farmakokinetikk, interaksjoner og bivirkninger
- har kunnskaper om matvarer og ernæring
- har kunnskaper om anbefalt inntak av næringsstoffer i forhold til alder, kjønn, vekt og aktivitetsnivå
- har kunnskap om smittespredning og generelle hygieniske tiltak
- har kunnskap om normalflora, smittestoffenes oppbygging og egenskaper
- har kunnskape om spesielle mikrober og deres egenskaper
- har kunnskaper om hvilke problemmikrober som finnes, og om sykdommer og kroppens reaksjoner på mikrober

Emnets temaer

-Anatomi, fysiologi, biokjemi, hygiene, mikrobiologi, ernæringslære, farmakologi som naturvitenskapelige emner.
-Grunnleggende behov som sykepleievitenskapelige emner.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Oppgaveløsning (teller 40%)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
Hver av delene må bestås separat.
Deleksamen, med vurdering basert på innleveringer og skriftig eksamen hvor hver av delene må bestås separat. Fire skriftlige innleveringer må leveres, alle oppgavene vil ha et sykepleievitenskaplig fokus, men kan også inkludere temaer innen ernæring, hygiene og anatomi/fysiologi. 0ppgavene kan hver for seg være på inntil 1500 ord. To av disse trekkes ut (en oppgave velges av studentene og en av AU1) og rettes samtidig med skriftlig eksamen. Hver av de to innleveringene teller 20 % av totalkarakteren, tilsammen utgjør disse oppgavene 40% av eksamen.
Innleveringsoppgavene leveres på ClassFronter

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter utvalg av besvarelsene, ekstern sensor benyttes ved utarbeidelse av eksamensoppgave, løsningsforslag og/eller fasit.
Innleveringer rettes av lærer, ekstern sensor vurderer 50% av studentbesvarelsene for den skriftlige eksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved karakteren F på innleveringer har studenten 2 ukers forbedringsfrist etter sensurdato. Begrunnelse vil da ikke bli gitt på forhånd.
Ved ny F eller ved ønske om forbedring av innleveringer må studenten levere fire nye innleveringer ved neste ordinære eksamensavvikling.
Skriftlig eksamen kan tas ved førstkommende ordinære oppsatte eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Begrepsavklaring

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1