Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap
2006-2007 - SPL1011 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Studenten:
-har kunnskaper om dagens sykepleie og sykepleierutdanning, og om velferdsstaten som kontekst for yrkesutøvelsen
-har kunnskaper om fagets tradisjoner, verdigrunnlag, kunnskapssyn og kunnskapsutvikling
-har kunnskap om, og opptrer i samsvar med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere
-har kunnskap om sentrale prinsipper i etikken
-har kunnskap om menneskets normale psykologiske utvikling fra fødsel til alderdom
-har forståelse for læring, tilhørighet og identitet som grunnleggende behov
-har et reflektert forhold til personen som er hjelpetrengende
-ser betydningen av personens opplevelse av sin situasjon for utøvelsen av sykepleie
-har kunnskap om aldringens betydning for det å være syk og hjelpetrengende
-har kunnskap om stress, mestring og kriser.
-har grunnleggende kunnskap om pasientrollen og sykerollen
-har kunnskap om sykepleie som profesjon i et samfunns- og individperspektiv
-har kunnskap om sosiale roller i forhold til alder, sykdom og innleggelse i institusjon
-har kunnskap om kultur som fenomen og forstår dens betydning for samhandling, kulturell tilhørighet og etnisk identitet.
-har kunnskap om hvordan kulturell bakgrunn påvirker opplevelsen av alder, kropp, sykdom og behandling.
-viser evne til kritisk refleksjon over egen kultur og fordommer.
-har kunnskap om konsekvensene av det grunnleggende menneskesynet i sykepleien
-har kunnskap om ulike omsorgsteorier, og konsekvenser av disse
-har økt bevissthet om sin egen evne og vilje til omsorg.
-har kunnskap om Hendersons og Travelbees teoretiske modeller i sykepleie
-ser betydningen av personlige egenskaper og fagkunnskaper i samspillet med pasienten
-viser evne og vilje til å etablere, gjennomføre og være utholdene i mellommenneskelige forhold.
-har forståelse for hvilke forhold som preger samspillet mellom sykepleier og pasient.
-er reflektert over egne reaksjoner i møte med andre mennesker og andres reaksjoner på seg selv
-opptrer i samsvar med etiske regler for god praksis og de yrkesetiske retningslinjer
-har kunnskap om makt i et individ- og samfunnsperspektiv
-har forståelse for betydningen av pasientens alder ved bearbeiding av sykepleiedata

Emnets temaer

Rammene omkring sykepleietjenesten i samfunnet, profesjonene i helsevesenet, utvikling
og arbeidsdeling, samspill pasient/sykepleier, utviklings- og personlighetspsykologi, motivasjon, kriser og mestring, tverrkulturell tilnærming til helse og sykdom, sykepleie i dag, fagets historie og tradisjon, fagets grunnleggende verdier, etikk, sykepleiens kunnskapssyn, begreper i vitenskapsfilosofi, kommunikasjon og gruppeprosesser, å være syk og hjelpetrengende.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 1 uke
Eksamen består av én sykepleiefaglig og én samfunnsvitenskapelig del. Det kreves at begge fagområder blir vurdert til E eller bedre. Eksamensbesvarelsen kan være inntil 7000 ord.
Obligatoriske arbeidskrav leveres på ClassFronter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter utvalg av besvarelsene
20% av oppgavene vil bli sensurert av ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
Studentene skal til fastsatte tidsfrister levere 4 innleveringsoppgaver.

Læremidler

Se undervisningsplan for studieenhet 1