Medikamentregning
2006-2007 - SPL2001 - 1sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal dokumentere kunnskap innenfor basisområdene i legemiddelregning, forholde seg til ulike legemiddelformer og administrasjonsmåter, samt retningslinjer for dosering og rekvirering av legemidler.

Emnets temaer

SI-systemet, angivelse av virkestoff og volum i legemiddeldoser. Forholdet mellom dose, mengde og styrke. Dose pr. kg kroppsvekt. Innfusjonshastighet og fortynning.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 2 timer

Vurderingsformer

Netteksamen ved gjennomføring av nettbasert kurs.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke-bestått tre ganger på den skriftlige eksamen kan det tilrettelegges for kombinasjonseksamen. Kombinasjonseksamen består av 1 time skriftlig eksamen og påfølgende muntlig høring dersom kandidaten har maksimalt én feil på den skriftlige delen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Felleskatalogen, godkjent kalkulator, norsk legemiddelhåndbok

Læremidler

For bachelor i sykepleie se undervisningplan studieenhet 2.
For bachelor i radiografi se ressursliste i modulhefte.

Supplerende opplysninger

For å oppnå bestått kreves det 100% riktig på eksamen.