Videreutdanning i Palliativ omsorg - helhetlig lindring i livets sluttfase trinn I
2006-2007 - VIU8001 - 30sp

Forventet læringsutbytte

Studenten:
- Ivaretar den lindrende omsorg for den uhelbredelig syke i hele det palliative forløp, med respekt for pasienten og pårørendes integritet og ønsker
- Inngår som velkvalifisert samarbeidspartner i flerfaglige/tverrsektorielle sammenhenger
- Benytter kompetansekilder og nettverk for å skaffe kunnskap
- Anvender kunnskap- og verdibasert forskning og utviklingsresultater
- Drøfter og anvender lindringsmetoder basert på pasientens/familiens situasjon og preferanser
- Kan arbeide meningsfullt i et lidelsesfyllt rom

Emnets temaer

- Kunnskapssyn og arbeidsformer
- Verdig livsavslutning
- Sykdomsplager og muligheter til behandling
- Kommunikasjon og relasjoner
- Lindring og velvære
- Ressurser og rammeverk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

gjensidig studentveiledning og individuelle studier

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurdering
Studenterne leverer én besvarelse fra hvert delemne til sin innleveringsmappe (nærmere opplysninger i studieplan). Muntlig samtale om én studentvalgt og én sensorvalgt besvarelse fra innleveringsmappen.
Arbeidsmappe og innleveringsmappe i ClassFronter.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser
som danner grunnlag for vurderingen

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått gis studenten anledning til å gå opp til ny muntlig utdypning/eksamen, etter å ha utarbeidet ny begrunnelse for sin selvvalgte besvarelse, og innhentet ny medstudentrefleksjon/vurdering fra sin gruppe. Sensor fra HIG velger ut en besvarelse fra studentens innleveringsmappe

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg
Innlevering for hvert delemne til studentens innleveringsmappe (nærmere opplysninger i studieplan), samt refleksjonslogg.

Læremidler

alle trykte og skrevne