Kunnskapssyn og arbeidsformer
2006-2007 - VIU8011 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

3 årig helse og sosialfaglig utdanning eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Studenten har videreutviklet evne til kritisk refleksjon over etisk og faglig grunnlag for yrkesutøvelse
Studenten har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og ferdighter i å anvende IKT som hjelpemiddel i egen studiesituasjon og læringsprosess
Studenten har grunnlag for å oppøve evnen til systematisk refleksjon over teoretisk kunnskap og erfaring i klinisk praksis
Studenten har utviklet et personlig og bevisst forhold til skriftlig formidling i en faglig kontekst
Studenten har innsikt i studiets arbeids, lærings og vurderingsformer
Studenten anvender hensiktsmessige metoder for læring, personlig vekst og formidling av eget fag

Emnets temaer

Student anno 2007, rettigheter og plikter
Innføring i bruk av IKT ( classfronter )
Kunnskapssyn og pedagogisk vurdering som grunnlag for studiets innhold, arbeidsformer og evaluering
Om å skrive gode fagtekster
Læring og fagutvikling i teori og praksis
Den reflekterte praktiker i et etisk, filosofisk og vitenskapsteoretisk perspektiv

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell skriftlig refleksjon
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, pensumlitteratur

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig framstilling

Læremidler

Pensum:
Dysthe, O, Hertzberg, F., Løkensgard Hoel, T. (2000) Skrive for å lære : skriving i høyere utdanning 2.utg. Oslo: Abstrakt Forlag
Kap.1,2,3,4,5 og 11
Hansen, T., Nortvedt, M. Lygren, H., Wahl, A. (2004) Metodisk mangfold I: Tidsskriftet Sykepleien, nr. 15, s. 62-63
Kirkevold, Marit (1996) Vitenskap for praksis. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap. 2,4 og 6
Molander, B. (1997) Kunnskapsmångfald og olika kunnskapstraditioner I: Alvsvåg, H., Anderssen, N., Gjengedal, E., Råheim, M.(red.) Kunnskap, kropp og kultur Kap. 5
Tveiten, S. (1998) Veiledning mer enn ord Fagbokforlaget
Kap.2 og 3.o - 3.5, side 23 -107
Selvvalgt litteratur
Øvrig litteraturliste og oversikt over ressurslitteratur vil foreligge ved studiestart