Videreutdanning i ledelse av nettverksmøter
2006-2007 - VIU8111 - 30sp

Forventet læringsutbytte

- lede og gjennomføre nettverksmøter på en faglig reflektert og troverdig måte
- kunne identifisere og analysere prosesser i nettverksmøter
- forstå språkets og samtalens betydning for samhandling i terapi
- vurdere teori og metode på en kritisk og reflektert måte
- synliggjøre etiske vurderinger og valg for seg selv og andre
- se sin faglige virksomhet i en samfunnsmessig sammenheng
- reflektere over og videreutvikle sin egen måte å arbeide på

Emnets temaer

- hvordan nettverksmøter kan brukes som arena for læring, krisehåndtering, behandling og utvikling av kompetanse
- hvordan nettverksmøteledere kan håndtere gruppeprosesser som finner sted i nettverksmøter basert på gruppeteori og nettverksteori
- hvordan narrativer kan brukes i behandling
- hvordan salutogenese-teorien og SOC-begrepet (sense of coherence) kan operasjonaliseres og brukes i nettverksmøter
- hvordan emosjoner, stress og mestring påvirker psykisk helse

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
PBL (Problem Basert Læring)
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Mappevurdering (teller 40%)
Muntlig fremføring (teller 10%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 50%)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjekt og muntlig fremføring gjøres i gruppe. Muntlig fremføring består av en poster og en posterpresentajon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter nærmere avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg (må være godkjent av faglærer)
Praksis (må være godkjent av egen sensor)
Prosjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer)
Veiledningssamtaler (må være godkjent av egen sensor)
Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
I tillegg kommer egen læringsplan, en selvbiografi, 4 refleksjonslogger, 2 litteraturlogger, 2 prosjektlogger, 4 praksislogger, semesteroppgaveevalueringer, og en avsluttende egenvurdering

Læremidler

Er oppgitt i Classfronter i rommet for Videreutdanning i ledelse av nettverksmøter.