Klinisk sykepleie: pasientens sykdom og behov for sykepleie
2006-2007 - VIU8171 - 25sp

Anbefalt forkunnskap

  • VIU8011 - Kunnskapssyn og arbeidsformer

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne:
- velge hensiktsmessige metoder for undervisning og veiledning i pasientrettet klinisk praksis
- anvende teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter, erfaring og etisk og juridisk kunnskap i klinisk praksis
- begrunne faglig valg
- vise problemløsningskompetanse på høyt nivå for egen pasientgruppe
- kommunisere hensiktsmessig med pasienter, pårørende og kollegare
- vise samhandlingskompetanse i faglige og flerfaglige sammenhenger og på tvers av nivåer

Emnets temaer

- Veiledning og undervisning av pasienten
- Sentrale temer i fysiologi, patofysiologi og behandling, pasienters lidelse og behov for sykepleie, deltakelse og mestring i klinisk praksis
- Etikk og juss i klinisk praksis
- Organisering, prioritering og samhandling i helsetjenesten

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
PBL (Problem Basert Læring)
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Praksis gjelder klinisk praksis på egen arbeidsplass, samt hospiteringspraksis på anne arbeidsplass.

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurdering
Mappevurdering består av ca. 8 innleveringer, hvor alt vurderes.
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke-bestått mappevurdering, må studenten etter avtale med emneansvarlig gjøre forbedringer på utvalgte deler av mappa.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, pensumlitteratur

Obligatoriske arbeidskrav

Praksis
Veiledningssamtaler
Praksis inkluderer individuell studieplan

Læremidler

Pensum:
Fagermoen, M.S. (2002) Pasientinformasjon - et viktig område for utviklingsarbeid og forskning I: Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 4(2), s. 106-118
Kloster, Torill (1997) Hvordan ivaretar sykepleierne sin pedagogiske funksjon og hvordan opplever pasientene dette? I: Vård i Norden, 17(4) s. 14-20
Tveiten, S. (2001) Pedagogikk i sykepleie praksis Fagbokforlaget
Kapittel 3, 4, 5, 7 8 og 10 (til side 145), s. 25 - 65, s. 93 - 145 og s. 221 - 228
Bondevik, M. og Nygaard, H.A. (red.) (1999) Tverrfaglig geriatri: en innføring Bergen: Fagbokforlaget
Berg, G. (2006) Hospitalized older people' views of health and health promotion International Journal of older People Nursing 1(1): 1-9
Selvvalgt litteratur
Øvrig litteraturliste og oversikt over ressurslitteratur vil foreligge ved studiestart