Klinisk sykepleie: forskning, fagutvikling og klinisk fordypning
2006-2007 - VIU8181 - 30sp

Forutsetter bestått

  • VIU8011 - Kunnskapssyn og arbeidsformer
  • VIU8171 - Klinisk sykepleie: pasientens sykdom og behov for sykepleie

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne:
- reflektere systematisk og kritisk over erfaringer fra praksis
- vise problemløsningskompetanse på høyt nivå for egen pasientgruppe
- anvende personlig dømmekraft, mestre komplekse pasientsituasjoner og utøve forsvarlig sykepleie på høyt nivå for egen pasientgruppe gjennom bruk av teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og etisk/juridisk kunnskap
- fremme fagutvikling og faglig formidling ved å ta initiativ og støtte gjennomføring av utviklingsprosessene gjennom bruk av sine kunnskaper, økt kompetanse i veiledning, samarbeid, formidling og metode
- vise samhandlingskompetanse i faglige og flerfaglige sammenhenger og på tvers av nivåer

Emnets temaer

- Sykepleie som fag og yrke
- Systematisk kvalitetsutvikling og vitenskapelig arbeid
- Fordypning i problemstillinger hos pasientgruppe ved egen arbeidsplass

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
PBL (Problem Basert Læring)
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

Fordypningsoppgave. Studenter som gjennomfører fordypningsoppgaven i gruppe, vil i tillegg bli tatt opp til individuell muntlig høring.Muntlig eksaminasjon er beregnet til ca. 30 minutter per student og forutsetter en karakter bedre enn E på den skriftlige gruppeoppgaven. Oppgaven med tilhørende litteratur er utgangspunkt for muntlig eksaminasjon. Det forventes at studenten kan gi en selvstendig, individuell refleksjon og evaluering av oppgavens organisering og faglige innhold. Umiddelbart etter at alle gruppemedlemmene har gjennomført muntlig eksaminasjon, vil det bli fastsatt individuell, endelig karakter for fordypningsoppgaven. Karaktersettingen tar utgangspunkt i skriftlig karakter, som kan justeres inntil en bokstavkarakter. Studenter som ikke kan gi en selvstendig, individuell refleksjon og evaluering av oppgavens organisering og faglige innhold, vil få en endelig karakter som er dårligere enn E. Disse studentene må gå opp igjen til utsatt muntlig eksaminasjon. Denne gjennomføres med det samme sensorparet og tidspunkt for dette må avklares i hvert enkelt tilfelle.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon vil bli gjennomført påfølgende semester etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Praksis
Veiledningssamtaler
En skriftlig innleveringsoppgave

Læremidler

Pensum:
Bjørk, I.T., Helseth, S., Nortvedt, F. (red.) (2002) Møte mellom pasient og sykepleier Oslo: Gyldendal Norsk Forlag
Karoliussen M. (2002) Sykepleie; tradisjon og forandring Oslo: Gyldendal Akademisk
Lian, O. (2003) Tillitens vilkår i en markedsorientert helsetjeneste. Sosiologi i dag 33:2 s.31-49
Nortvedt, M.W. og Hanssen, T.A. (2001) Evidensbasert sykepleie Tidsskriftet Sykepleien nr. 16, 17 og 18
Lorensen, M. (1998) Spørsmålet bestemmer metoden: forskningsmetoder i sykepleie og andre helsefag. Oslo: Universitetsforlaget
Selvvalgt litteratur
Øvrig litteraturliste og oversikt over ressurslitteratur vil foreligge ved studiestart