Veiledning og coaching i et etisk, filosofisk og praktisk perspektiv
2006-2007 - VIU8201 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endt utdanning :
-ha oppøvet evnen til systematisk refleksjon over teoretisk kunnskap og erfaring i klinisk praksis
-ha utviklet et personlig og bevisst forhold til skriftlig formidling i en faglig kontekst
-ha videreutviklet forståelse for og innsikt i verdier og etisk grunlag for veiledning og coaching knyttet til egen rolle

Emnets temaer

-Veiledning og coaching - filosofisk og etisk grunnlag
-Veiledning i praksis
-Coaching i praksis

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Praksis
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, som er individuell, vil få en foreløpig bokstavkarakter. Etter muntlig høring vil skriftlig karakter kunne justeres med inntil én bokstavkarakter. Studenter som ikke består skriftlig oppgave, får ikke gå opp til muntlig høring. Forøvrig vises til kriterier i Undervisningsplan.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Praksis
Refleksjonslogg, litteraturlogg, obligatorisk gruppeveiledning.

Læremidler

Ressurslitteratur, Jfr. Undervisningsplan