Veiledning og coaching trinn II
2006-2007 - VIU8211 - 30sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endt utdanning :
-ha en teoretisk og analytisk forståelse av ulike veilednings- og coachingbehov og kontekster
-kunne vurdere teori og metode på en kritisk og reflektert måte
-kunne lede og gjennomføre veiledning/coaching på en faglig reflektert, fleksibel og troverdig måte
-kunne synliggjøre etiske vurderinger og valg for seg selv og andre
se sin faglige virksomhet i en samfunnsmessig sammenheng
med utgangspunkt i faglig kontekst
-kunne variere strategi og veiledning/coachingmetodisk tilnærming samt begrunne faglige valg og standpunkter

Emnets temaer

Teoretisk forankring
Metodisk veiledning/coaching
Ulike arbeidskontekster

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen vil få en foreløpig bokstavkarakter. Etter muntlig høring vil skriftlig karakter kunne justeres med inntil én bokstavkarakter. Studenter som ikke består skriftlig oppgave, får ikke gå opp til muntlig høring. Forøvrig vises til kriterier i Undervisningsplan.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser
Ekstern sensor deltar på muntlig høring.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Personlig læreplan, logg etter hver samling, litteraturlogg, prosesslogg, 30t praksisveiledning, 5 logger fra veiledningspraksis, 3o t gruppeveiledning og refleksjonsbasert hjemmeoppgave

Læremidler

Ressursliste, jfr. Undervisningsplan