Aldring og eldre menneskers livsvilkår
2006-2007 - VIU8221 - 12sp

Forventet læringsutbytte

- studenten har forståelse for kunnskapsmessige, psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer som kan påvirke holdninger og atferd i forhold til eldre og aldring
- studenten har kunnskaper om normale aldringsprosesser
- studenten har kunnskaper om- og innsikt i sammenhenger mellom livsvilkår og funksjonsevne hos eldre mennesker
- studenten har kunnskaper om aldring i et sosiologisk, demografisk og kulturelt perspektiv
- studenten er bevisst etniske minoriteters og psykisk utviklingshemmedes spesielle behov i alderdommen
- studenten er bevisst ulike arenaer hvor eldre har mulighet for påvirkning og posisjonering

Emnets temaer

Aldring og eldre mennesker i historisk perspektiv
Eldres livshistorie og erfaring - betydning for alderdommen
Normal aldring - mentale, psykologiske, sosiale og kulturelle aspekter
Normal aldring - biofysiologiske aspekter
Eldre mennesker med psykisk utviklingshemming
Den naturlige død - døden i historisk og kulturelt perspektiv
Demografi
Eldres levekår og livskvalitet
Rolle og rolleendring i alderdommen
Aldring og eldreomsorg i et flerkulturelt perspektiv
Eldres posisjon og påvirkningsmuligheter i politikk og samfunnsliv

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Eksamensoppgaven kan arbeides med i hele modulperioden

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må være gjennomført innen oppstart fordypningsoppgave neste høst

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Litteratur: fra ressursliste og selvvalgt. Ressurslitteratur i undervisningsplan.

Erstatter

VIU8041 - Aldring og eldre menneskers livsvilkår