Organisering og utøvelse av helse- og sosialtjenester til eldre mennesker
2006-2007 - VIU8241 - 30sp

Forutsetter bestått

  • VIU8041 - Aldring og eldre menneskers livsvilkår
  • VIU8051 - Sykdom, funksjonssvikt og mestring i eldre år
  • VIU8221 - Aldring og eldre menneskers livsvilkår
  • VIU8231 - Sykdom, funksjonssvikt og mestring i eldre år

Forventet læringsutbytte

- Studenten:
har økt innsikt i rammebetingelser som påvirker utviklingen av helse- og sosialtjenester
har økt innsikt i organiseringen av helse- og sosialtjenester med fokus på eldreomsorg
kan begrunne sine vurderinger og beslutninger på et faglig, rettslig og etisk holdbart grunnlag
viser evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
har kunnskaper om strategier og metoder for ressursmobilisering og endringsarbeid i lokalsamfunnet
Studenten:
har videreutviklet metodekunnskaper og evne til kritisk refleksjon over etisk og faglig grunnlag for yrkesutøvelse
har kunnskaper om vitenskapelige paradigmer og innsikt i den vitenskapelige arbeidsprosessen
kan bidra til kvalitetsutviklende endringsarbeid innen helse- og sosialtjenestene med vekt på tjenestetilbudet til eldre
viser fordypningskunnskap innen valgt emneområde og redegjør for sentarle teoretiske perspektiver og kliniske implikasjoner
har videreutviklet evnen til refleksjon, kritisk analyse og formidling avfagkunnskap

Emnets temaer

Organisering av helse- og sosialtjenestene:
Lover som setter rammer for helse- og sosialtjenestene
Lovgivning og etiske vurderinger
Eldres rettsikkerhet, lovbaserte rettigheter og plikter
Familieeomsorg, frivillige organisasjoner
Samordning av tjenester, planlegging og organisering
Geriatrisk og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste
Hjemmebaserte, institusjonsbaserte og integrerte tjenester
Prioritering av ressurser
Saksbehandling og utredning

Yrkesutøvelse og arbeidsmåter:
Ulike yrkesgrupper og deres faglige tilnærming i arbeid med eldre
Helse- og sosialarbeid i forhold til miljø, nettverk, pleie og omsorg
Tiltakskjede/ omsorgskjede
Brukermedvirkning
Pårørendes situasjon, støtte og veiledning
Kommunikasjon og samhandling
Eldre og overgrep
Undervisning, rådgivning og personalveiledning
Menneskesyn og konsekvenser for yrkesutøvelse
Etiske teorier og dilemmaer i vurdering og valg av tiltak

Kvalitetsutvikling:
Endringsstrategier og kvalitetsutvikling
Registrering og dokumentasjon av eget og etatens arbeid
Prosjektplanlegging, gjennomføring og evaluering
Tolkning og anvendelse av forskningsresultater
Å arbeide med eldre - positive og problematiske aspekter

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Leveres i papirversjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter utvalg av besvarelsene, rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Påfølgende høst, etter avtale med studenten

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Litteraturliste: fra ressursliste samt selvvalgt, inkl vitenskapelige artikler. Resurslitteratur i undervisningsplan.

Erstatter

VIU8061 - Organisering og utøvelse av helse- og sosialtjenester til eldre mennesker, VIU8071 - Endringsstrategier og kvalitetsutvikling, VIU8081 - Valgfri fordypning/individuell fordypningsoppgave med empirisk forankring