Første veiledet praksis
2006-2007 - VPAIO1 - 15sp

Forutsetter bestått

IPAIO1 - Introduksjonspraksis

Forventet læringsutbytte

Etisk og juridisk ansvarlighet. Studenten skal:
- utøve sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer
- identifisere etiske og juridiske problemstillinger, reflektere over disse og delta i etiske diskusjoner
- kjenne egne begrensninger faglig og juridisk og ikke gå utover sitt kompetansenivå
Kommunikasjon og samarbeid. Studenten skal:
- ta utgangspunkt i anestesi-, intensiv- eller operasjonspasientens og pårørendes opplevelse av situasjonen, kommuniserer, samhandler, informerer, veileder og støtter
- samarbeide med kollegaer og andre yrkesgrupper
Ansvar for egen læring og fagutvikling. Studenten skal:
- være bevisst egen læringsprosess, utarbeide og anvende læringsmål
- oppsøke og ta initiativ til læresituasjoner
- reflektere over egen praksis, integrere og bruke teori i alle aspekter av fagutøvelsen
Administrasjon og ledelse. Studenten skal:
- administrere eget fag
Problemløsning.
Studenten i anestesisykepleierutdanningen skal:
- ta del i å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere anestisykepleie på bakgrunn av teoretiske kunnskaper, - mottak av pasient, monitorering, leiring, hypotermi og forebyggende tiltak i forberedelse av pasienter som skal gjennomgå kirurgi
- vektlegge å få innblikk i og forståelse for prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr som benyttes i avdelingen, - og utviklet manuelle ferdigheter i forhold til dette
- dokumentere anestesisykepleie
- ta del i innledning, vedlikehold og avslutning av mindre kirurgiske inngrep i lokal, regional og generell anestesi
- tilegne seg kunnskap om de vanligste medikamenter anvendt i klinisk anestesiologi
Studenten i intensivsykepleierutdanningen skal:
- ta utgangspunkt i pasient og pårørendes opplevelse av situasjonen for identifisering av spesielle behov og ressurser
- observere og tolke pasientens signaler på sykdom, smerte og lidelse
- ta delansvar i å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere intensivsykepleie på bakgrunn av praktiske og teoretiske kunnskaper
- assistere ved prøver og undersøkelser
- dokumentere intensivsykepleie
- utvikle evne til å gi omsorg til intensivpasienten gjennom det gode stell, med fokus på eget håndlag
- bli kjent med og utvikle ferdigheter i håndtering av medisisnsk teknisk utstyr
- anvende hygieniske prinsipper i sykepleieutøvelsen
Studenten i operasjonssykepleierutdanningen skal:
- ta delansvar i å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere operasjonssykepleie på bakgrunn av praktiske og teoretiske kunnskaper
- ha kjennskap til og utøve operasjonsykepleierens 2 funksjoner; steril assistanse og usteril/koordinerende funksjon (gå til hånde-funksjon)
- dokumentere operasjonssykepleie

Emnets temaer

Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.
Tema fra hovedemne 1, 2 og 3.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i første veiledet praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Praksisstudieplan, ett refleksjonsnotat

Supplerende opplysninger

Retningslinjer for praksisstudieplan og refleksjonsnotat i fagplan for AIO.