Andre veiledet praksis
2006-2007 - VPAIO2 - 15sp

Forutsetter bestått

VPAIO1 - Første veiledet praksis

Forventet læringsutbytte

Studenten skal videreutvikle de kunnskaper han/hun oppnådde i første veiledet praksis og vise progresjon i hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleierfunksjonen.
Etisk og juridisk ansvarlighet. Studenten skal:
- bevisstgjøre seg hvilke verdier og holdningen som har betydning for egen atferd
- ivareta og fremme pasientens og pårørendes rettigheter
- identifisere etiske og juridiske problemstillinger, reflektere over disse og og delta aktivt i etiske diskusjoner
- bidra til å kvalitetssikre hhv. anstesi-, intensiv- eller operasjonessykepleien og annen behadnling av pasienten
Kommunikasjon og samarbeid. Studenten skal:
- skape kontakt og tillitsforhold til pasient og pårørende med vekt på egen kommunikasjon og adekvate kommunikasjonsmetoder
- bidra til teamarbeid rundt pasienten, ved å samrabeide i sykepleiefaglige og tverrfaglige team
Ansvar for egen læring og faglig utvikling. Studenten skal:
- reflektere over egen fagutøvelse, integrere og bruke teori i alle aspekter av praksis og inneha en reflekterende holdning til egen og kollegaers yrkesutøvelse
- differensiere og prioriterer egne læringsbehov
- bruke erfarne anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere og aktuell litteratur for å utvikle egen kompetanse
- utvikle identitet som hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleier
Administrasjon og ledelse. Studenten skal:
- administrere eget arbeid og opparbeide bevissthet om delegering av arbeidsoppgaver ti beste for pasienten
- ta ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø
Problemløsning.
Studenten i anestesisykepleierutdanningen skal:
- videreutvikle evnen til å gjøre relevante observasjoner av pasienter i lokal-, regional- og generell anestesi
- delta aktivt i innledning, vedlikehold og avslutning av større kirurgiske inngrep i lokal-, regional- og generell anestesi og anestesi til spesielle pasientgrupper og sykdomstilstander
- ta del i og utføre praktiske ferdigheter, prosedyrer og betjening av medisinsk teknisk utstyr på et selvstendig grunnlag
- ha kunnskap om indikasjon, dosering og virkning/bivirkning av de vanligste medikamenter (inkl. anestesigasser) anvendt i klinisk anestesiologi
- fokusere på anestesisykepleierens oppgaver overfor akutt og kritisk syke paseinter utenfor anestesiavdelingen
- dokumentere anestesisykepleie
Studenten i intensivsykepleierutdanningen skal:
- videreutvikle evnen til å observere og tolke pasientens situasjon
- identifisere, planlegge, iverksetter, begrunner og evaluerer intensivsykepleie på bakgrunn av praktisk og teoretisk kunnskap
- ta gradvis mer ansvar i komplekse pasientsituasjoner og prosedyrer og etter hvert delta aktivt i akuttsituasjoner
- beherske avdelingens medisinsk tekniske utstyr med en viss sikkerthet og selvstendighet
- se betydningen av kontinuitet i intensivsykepleien
- dokumentere intensivsykepleie
Studenten i operasjonssykepleierutdanningen skal:
- identifisere, planlegge, iverksetter, begrunner og evaluerer operasjonssykepleie på bakgrunn av praktisk og teoretisk kunnskap
- ta gradvis mer ansvar i komplekse pasientsituasjoner og prosedyrer og etter hvert delta aktivt i akuttsituasjoner
- anvende kunnskaper, ha ferdigheter og utvikle holdninger i forhold til hygieniske og aseptiske prinsipper og arbeidsmetoder
- beherske avdelingens medisinsk tekniske utstyr med en viss sikkerthet og selvstendighet
- dokumentere operasjonssykepleie

Emnets temaer

Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.
Tema fra hovedemne 1, 2 og 3.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveilder og kontaktperson i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i andre veiledet praksis må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Praksisstudieplan, ett refleksjonsnotat

Supplerende opplysninger

Retningslinjer for praksisstudieplan og refleksjonsnotat i fagplan for AIO.